BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptaszyńska Barbara
Title
Deficyt budżetowy w Polsce po 1990 r.
Budget Deficit in Poland After 1990
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 1, s. 43-51, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Deficyt budżetowy, Statystyka gospodarcza, Sytuacja gospodarcza, Finanse publiczne
Budget deficit, Economic statistics, Economic situation, Public finance
Note
summ., rez.
Abstract
Deficyt budżetowy towarzyszy polskiej transformacji od jej początku. Nadmierne wydatki budżetowe, towarzyszące procesom zmian ustrojowych spowodowały wzrost udziału konsumpcji publicznej i transferów w globalnych wydatkach państwa, kosztem nakładów na inwestycje publiczne. Wyraźne spowolnienie gospodarki w roku 2000 i brak reform po stronie wydatków spowodowały, że deficyt w roku 2001 przekroczył 3% PKB i dalej rósł w następnych latach. Nic nie wskazuje na to, że najbliższe lata przyniosą korzystniejsze zmiany. Zarysowujący się kryzys finansów publicznych potwierdza malejące saldo pierwotne polskiego budżetu, które od roku 2000 jest ujemne, co wskazuje na przekroczenie granicy bezpieczeństwa w zakresie zobowiązań pożyczkowych państwa. Ponadto przeznaczanie już dzisiaj znacznej części wpływów podatkowych na spłatę zobowiązań pieniężnych państwa stanowi poważne zagrożenie dla polityki, zarówno podatkowej, jak i budżetowej. Podobny problem dotyczy wydatków, gdy spora ich część przeznaczana jest na obsługę długu, co znacznie ogranicza ich kształtowanie i wpływ na rozwój gospodarczy kraju. (abstrakt oryginalny)

There has been a budget deficit since the beginning of the transformation in Poland. Excessive budget expenditures arisen during political transition caused increase in the public consumption share and in global government expenditures transfers, at the cost of public investments' expenses. As a result of slowing down economy and lack of expenditure reforms in the year 2000, the budget deficit in the year 2001 exceeded 3% GDP and kept increasing in the following years. Unfortunately, there is no indication of better tendency in the following years. Decreasing initial balance of Polish budget confirms emerging public finances crisis. Since the year 2000, there has been a deficit of initial balance what indicates exceeding the safety limit in the area of state loan liabilities. Moreover, the serious threat for the tax and budget policy is assigning the significant part of tax proceeds on the state outstanding liabilities' repayments. The similar problem concerns expenditures, when their major part is assigned on debt service, what restricts their formation and influence on country economic development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ciak J. (2002), Polityka budżetowa, TNOiK, Toruń
  2. Gradoń W. (2004), Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania w Polsce, AE Katowice
  3. Kosterna U. (1995), Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, PWN, Warszawa
  4. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K. (1993), Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy. Dług publiczny, PWN, Warszawa
  5. Owsiak S. (red.) (1997), System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, PWN, Warszawa
  6. Owsiak S. (2000), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa
  7. Polska 2005. Raport o sianie gospodarki (2005), MGiP, Warszawa
  8. Roczniki statystyczne z lat 2001-2004, GUS, Warszawa
  9. Wernik A. (1998), Polityka finansowa. Budżet. Stopa procentowa. Ubezpieczenia, Instytut Finansów, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu