BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopertyńska Maria Wanda
Title
Zmiana systemów motywowania jako wynik przeobrażeń praktyki zarządzania
Change of Motivation Systems as a Result of Management Practice Transformation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 594-601, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przez motywację, Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Motywacyjna funkcja płac, Motywacje pozapłacowe
Management by motivation, Motivating employees, Motivating systems, Wage incentives functions, Nonwage motivations
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zmiany w motywowaniu pracowników. Zmiany te wymusiły czynniki zewnętrzne, określane mianem nowej rewolucji technicznej, dla której właściwe są procesy globalizacji, rozwój technik informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz znaczny wzrost znaczenia wiedzy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i wewnętrzne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa. W szczególności przedstawiono system płac jako instrument motywowania płacowego oraz omówiono elementy motywowania pozapłacowego zwiększające zadowolenie pracowników.

The commentary describes how changes commonly known as the new technical revolution, applicable to globalization processes, advances in information and telecommunication systems, increased significance of knowledge about operational processes within companies as well as other internal processes, influence changes in determining incentives and other motivational factors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Anthony W.P., Petrrewe P.L., Kacmar M.K. (1999), Human Resources Management a Strategic Approach, thrid edition, Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers, New York.
  2. Borkowska S. (2003), Wynagrodzenia w nowej gospodarce, [w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa.
  3. Juchnowicz M. (2003), Prokonkurencyjne instrumenty motywowania, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
  4. Penc J. (1996), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
  5. Piechnik-Kurdziel A. (2000), Wynagradzanie personelu, [w:] Wprowadzenie do zarządzania personelem, red. A. Szałkowski, AE, Kraków.
  6. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
  7. Polańska A. (1999), Zarządzanie personelem, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
  8. Wilson D.C., Rosenfeld R.H. (1990), Managing Organizations, McGraw-Hill Book Company England.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu