BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrańska Małgorzata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Walas-Trębacz Jolanta (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ kapitału ludzkiego na realizację celów organizacji
Influence of Human Capital for Realization of Organization Goals
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 627-634, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki, Cele przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Intellectual capital, Human capital, Corporate objectives
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia struktury i pomiaru wpływu kapitału ludzkiego na cele organizacji. Podkreślono znaczenie pracowników jako inicjatorów kreatywności i innowacyjności działań organizacji, dzięki wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom, jakie posiadają i stale nabywają. Autorzy konkludują, iż organizacje powinny podejmować działania zmierzające do identyfikacji wartości posiadanego kapitału ludzkiego, inwestowania w jego rozwój, co w przyszłości zaprocentuje osiągnięciem przez nie sukcesu rynkowego i finansowego.

The most precious company's resource are intellectual resources, such as: skills, technology, information's about clients, trade marks, reputation and culture of organization. These resources are the intellectual capital of company. One of it's elements is human capital. At present, importance of knowledge, qualifications and experience of employees, for the market value of the company is getting higher. Employees creativity and velocity of reactions for changes appearing in environment is determined by the level of their knowledge, and this defines the company's place in the competition about the client. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antczak Z. (2004), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 2. Bratnicki M., Strużyna J., Dyduch W. (2001), Kapitał intelektualny: odwieczne problemy a nowe propozycje metodologiczne, [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Nowy Sącz, WSB.
 3. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 4. Czekaj J., Jabłoński M. (2004), Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 648, AE, Kraków.
 5. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Fitz-enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 8. Grodziski J. (2003), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wyd. Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 9. Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa.
 10. Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), (2001), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa.
 11. Makowski K. (2001), Kapitał ludzki w dynamice, [w:] Kapitał intelektualny, dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, WSB, Nowy Sącz.
 12. Mikuła B. (2000), Metody wspomagania procesów organizacyjnego uczenia, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, t. II, zbiór referatów na ogólnopolską konferencję naukową, AE, Poznań.
 13. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 14. Pocztowski A. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 15. Rybak M. (2003), Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
 16. Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 17. Strużycki M. (red.), (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
 18. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu