BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Czesław
Title
Kulturowe problemy zarządzania przedsiębiorstwem w procesach międzynarodowych przejęć i fuzji
Cultural Problems of Management in the Processes of an International Mergers and Acquisitions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 682-691, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Fuzje i przejęcia, Przejęcie przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie międzynarodowe
Mergers and acquisitions, Corporate acquisitions, Corporate culture, Enterprise management, International management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono charakterystykę przyczyn powstawania, treści, charakteru i skutków kulturowych problemów zarządzania, występujących w procesach międzynarodowych przejęć i fuzji przedsiębiorstw. Następnie problemy te zilustrowano za pomocą wyników badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska w latach 2002-2004. Do najważniejszych zjawisk międzynarodowych przejęć, jakie wystąpiły w badanych przedsiębiorstwach można zaliczyć: „szok kulturowy” wywołany różnorodnością oraz odgórnym wprowadzeniem nowych wartości, problemy związane z asymilacją ekspatów, nowe standardy pracy kierowniczej wywołane przez zjawisko wielowładzy, konieczność pokonania bariery psychospołecznej spowodowanej wprowadzeniem systemów badania nastrojów społecznych. Na zakończenie wskazano kierunki rozwiązywania tych problemów.

Proper recognition and effective solving of cultural problems in international mergers and acquisitions (M&A) play the important role in supporting of human resource management in the difficult period of the ownership change. "Cultural shock" caused by the cultural variety and by the "administrative" introduction of the new cultural values, the assimilation of expatriates, new managerial standards introduced by the multiauthority and the necessity of overcoming the resistance against change have to be considered as the most important cultural problems of M&A. The effective solving of these problems mentioned above is the key condition of an overcoming the psychological and social barriers of M&A. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cartwright S., Cooper C.L. (2001), Kiedy firmy łączą się lub są przejmowane. Strategie, konflikty, rozwiązania, etit, Warszawa.
  2. Cartwright S., Cooper C.L. (1996), Managing Mergers, Acquisitions and Strategic Aliances. Integrating People and Cultures, Butterworth-Heinemann, Oxford.
  3. D'Souza (1991), Multiculturalism, "Policy Review", Spring.
  4. Gesteland G. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa.
  5. Hampden-Turner Ch., Trompenaars F. (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
  6. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
  7. Marx E. (2000), Przełamywanie szoku kulturowego. Czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w międzynarodowym biznesie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  8. Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Schein E. (1986), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Pass, San Francisco-London.
  10. Schweiger D., Walsch J. (1990), Mergers and Acquisitions: An Interdisciplinary View in Research in Personnel and Human Resource Management, Jai Press, Greenwich.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu