BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkowski Andrzej
Title
Podstawy prawne wykonywania pracy w dotychczasowej działalności MOP
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 7, s. 1-6
Keyword
Polityka zatrudnienia, Zatrudnienie, Praca, Prawo pracy, Warunki pracy
Employment policy, Employment, Labour, Labour law, Working condition
Company
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
International Labour Organization (ILO)
Abstract
Zadaniem Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) jest ochrona pracowników świadczących pracę w ramach stosunku pracy, a więc zagwarantowanie pracownikom odpowiednich standardów, zgodnych z ustanowionymi przez tę organizację. Artykuł skupia się na prawnych i społecznych zagadnieniach związanych ze zróżnicowanymi podstawami prawnymi wykonywania pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Art. 22 §1 i 11 k.p.
 2. P. Auer, S. Cazes, The resilience of the long-term employment relationship: Evidence from the industrialized economies, „International Labour Review" 2000, vol. 139, no. 4, s. 379 i nast.
 3. J. Conaghan, R.M. Fisch, K. Klarę (eds.), Labour Law in an Era of Globalization. Transformation Practices and Possibilities, Oxford University Press, Oxford 2002, s. 3 i nast.
 4. Decent Work and the Informal Economy, ILO Geneva 2002.
 5. Dyrektywa Rady z 28 VI 1999 r. dotycząca Porozumienia Ramowego w sprawie zatrudnienia na czas oznaczony, zawartego przez ETUC, UNICE oraz CEEP 99/70/WE, „Official Journal" no. L 175, 10.7.1999 r., p. 43.
 6. DzU nr 166, poz.1608.
 7. S. Gazes, A. Nesporova, Labour market flexibility in the industrialized countries, „International Labour Review" 2001, vol. 140, no. 3, s. 305 i nast.
 8. J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003, s. 43.
 9. Labour Administration Convention, 1978 (no. 150), przyjęta podczas 64. sesji MOR.
 10. Labour Inspection Convention, 1947 (no. 81), przyjęta podczas 30. sesji MOP.
 11. Meeting of Experts on Workers in Situations Needing Protection (The Employment Relationship: Scope), ILO, Geneva 2000.
 12. W. von Richthoten, Labour Inspection, ILO Geneva 2002.
 13. The Scope of Employment Relationship, ILO Geneva 2003.
 14. A. Świątkowski, Bezpieczeństwo i higiena pracy, TaiWP Universitas, Kraków 2003, s. 387 i nast.
 15. A. Świątkowski, Democracy and [Insecurity, „Internatio nal Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations" 1993, vol. 9, no. 2, s.164 i nast.
 16. A. Świątkowski, Komentarz do Kodeksu pracy, TAiWPN Universitas, Kraków 2002, t. II, s. 593-594.
 17. A. Świątkowski, Międzynarodowa polityka społeczna wobec osób świadczących pracę w nieformalnej gospodarce, „Polityka Społeczna" 2003, nr 4, s. 1 i nast, 33 i nast.
 18. A. Świątkowski, Polityka społeczna i prawo pracy wobec bezrobocia, „Państwo i Prawo" 2002, nr 8, s. 15 i nast.
 19. A. Świątkowski, Polskie prawo pracy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 139-140.
 20. A. Świątkowski, Wypowiedź w trakcie plenarnej 91. sesji Komitetu MOP do spraw zakresu stosunku pracy, Geneva, czerwiec 2003.
 21. Wyrok SN z 23 II 1999 r., I PKN 594/98, OSN Zb. Urz. 2000, nr 7, poz. 299.
 22. Wyrok SN z 7 IV 1999 r., I PKN 642/98, OSN Zb. Urz. 2000, nr 11, poz. 417.
 23. Wyrok SN Z 7 IX 1999 r., I PKN 277/99, OSN Zb. Urz. 2001, nr 1, poz. 18.
 24. Wyrok SN z 15 X 1999 r, I PKN 307/99, OSN Zb. Urz. 2001, nr 7, poz. 214.
 25. Wyrok SN z 9 II 2000 r., I PKN 562/98, OSN Zb. Urz. 2000, nr 6, poz. 223.
 26. Wyrok SN z 29 III 2001 r., I PKN 333/00, OSN Zb. Urz. 2003, nr 1, poz. 12).
 27. C. Vigneau, K. Ahlberg, B. Bercusson, N. Bruun, Fixed-term work in the EU. A European Agreement Against Discrimination and Abuse, National Institute for Working Life, Stockholm 1999, passim.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu