BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybiński Janusz
Title
Wynalazczość w dziedzinie obronności
Inventiveness in the Military Sector
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 9, s. 26-33, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wynalazczość, Ochrona dóbr niematerialnych, Ochrona informacji niejawnych, Obronność
Invention, Protection of intangible goods, Protection of classified information, Defences
Note
streszcz., summ.
Company
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Abstract
Członkostwo Polski w NATO i w Unii Europejskiej nakłada obowiązek dostosowania przepisów o ochronie dóbr niematerialnych do zmieniających się warunków. Dotyczy to także resortu obrony narodowej, który coraz częściej wykorzystuje nowe technologie. W artykule przedstawiono kształtowanie się systemu wynalazczości z zakresu obronności państwa w aspekcie integracji z NATO i z UE.

Poland's membership in the NATO imposes on us a duty to adjust regulations concerning the protection of intangible assets to changing conditions. It also refers to the military sector which more and more often takes advantage of modern technologies. The article presents the development of the system of inventions in the military sector in an aspect of our access to the NATO an EU.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Antoszkiewicz J., Racjonalizacja wyrobu, Państwowy Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1984.
  2. Karpowicz A., Poradnik prawny dla ludzi twórczych: prawo autorskie, prasowe, wynalazcze, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wyd. ABC, Warszawa 1995.
  3. Koch M., Podstawowe procesy gospodarcze na szczeblu OW(RSZ), ZTiOG i ich charakterystyka, Wyd. Sztab Generalny WP, Warszawa 1984.
  4. Kotarba W., Dobra niematerialne w gospodarce, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 1997.
  5. Kotarba W., Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Wyd. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2000.
  6. Rybiński J., Istota i znaczenie ochrony dóbr niematerialnych dla resortu obrony narodowej, Myśl Wojskowa, Nr 1/2003 r.
  7. Semprich Ż., Obowiązek ochrony informacji, „Rzeczpospolita", Nr 50 z l marca 1999 r.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu