BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy
Title
Koncepcja cybernetyczno-ekologiczna zmiany organizacyjnej a rozwój sektorów wrażliwych
Cyber-Ecological Concept of Organizational Changes and Development of Sensitive Sectors
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 67-81, bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Keyword
Metodologia organizacji i zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Zmiany organizacyjne
Organisation and management methodology, Organisation and management, Organisational change
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia problematykę rozwoju sektorów wrażliwych w aspekcie opracowanej przez Nizarda cybernetyczno-ekologicznej koncepcji zmiany organizacyjnej. W pierwszej części omówiono główne założenia teorii Nizarda, wskazując na cechy wyróżniające tą. koncepcję wśród innych adaptacyjnych modeli zmian organizacyjnych. W dalszej części dokonano charakterystyki zmian zachodzących w sektorach wrażliwych, by następnie we wnioskach wskazać przyczyny niedostatecznego przystosowania podmiotów sektorów wrażliwych do zmian zachodzących w otoczeniu w aspekcie przedstawionej teorii i przedstawić kierunki niezbędnych usprawnień. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to present the problems related to development of sensitive sectors based on Nizard's theory of organizational changes. The above theory analizes the adaptation of companies to the environment. According to this conception there are two types of organizational changes: type I - defensive and type II - progresive. The theory concluds that only changes of type II lead to high standard of the companies development. In addition, the theory can be applayed to the development of the sensitive sectors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biaszczyk B., Cylwik A., Charakterystyka -wybranych sektorów infrastrukturalnych i -wrażliwych w gospodarce polskiej oraz możliwości ich prywatyzacji, CASE, Warszawa 1999.
 2. Beer M., Nohria N., Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania między dwoma sprzecznościami, Harvard Business Reviev Polska, październik 2003.
 3. Choroszczak J., Regresywny charakter zmian organizacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego, [w:] Organizacje komercyjne i niekomereyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. A. Nalepki, Tarnów 2004.
 4. Daniecki W., Strategie zmian. Teorie i rekomendacje praktyczne, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2004.
 5. Gliszczyński G., Tomaszewski J., Diagnoza systemu zarządzania - koncepcja -wielowymiarowa, „Wiadomości górnicze" 2002, nr 3.
 6. Greiner L., Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Reviev July-August, 1972.
 7. Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Kanter R.M., Stein B.S., Jick T.D., The Challenges of Organizational Change: How Companies Experience It and Leaders Guide It, The Free Press, 1992.
 9. Koźrniński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 10. Lewin K., Field Theory in Social Science, Harper and Row Publisher, New York 1951.
 11. Masłyk-Musiał W., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003.
 12. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa 1998.
 13. Olszowski J., Efekty restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2004, Materiały pokonferencyjne międzynarodowej konferencji: „Przyszłość węgla w gospodarce świata i Polski", Katowice, 15-16 listopada 2004.
 14. Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i stali w Polsce do roku 2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 25 marca 2003 r.
 15. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie, transformacji gospodarki polskiej, pod red. E. Mączyńskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
 16. Restrukturyzacja finansowa i organizacyjna górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2001. Raport o wynikach kontroli NIK. Strony internetowe NIK: www.nik.gov.pl.
 17. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 18. Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacji majątku państwowego. Wybór ekspertyz, praca zbiorowa pod red. H. Bochniarz i S. Krajewskiego, Warszawa 1997.
 19. Skowron S., Ewolucja systemu zarządzania przedsiębiorstw górniczych, „Wiadomości górnicze" 2002, nr 1.
 20. Stachowicz J.K., Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 21. Śliwa K., O organizacjach inteligentnych, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2003.
 22. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 2000.
 23. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difm, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu