BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwa Kazimierz R., Ujwary-Gil Anna
Title
Dylemat wartości przedsiębiorstwa - metoda KCE
Estimating Company's Value with the KCE Method
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 83-98, bibliogr. 10 poz.
Organization and Management
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Analiza stanu przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Analysis of enterprise condition, Enterprise value
Abstract
Artykuł prezentuje metodę KCE™ w kontekście wyceny wartości przedsiębiorstwa. Wzrastająca dysproporcja między księgową i rynkową wartością dużej liczby przedsiębiorstw wymusza bardziej precyzyjne wytłumaczenie tego zjawiska, kierując uwagę na niematerialne zasoby przedsiębiorstwa wpływające na jego wartość rynkową. Jakkolwiek problemem nie jest tylko wycena wartości zasobów niematerialnych w ujęciu finansowym, ale również metodologiczny konflikt miedzy tradycyjnym księgowym pomiarem a współczesnymi rynkami. Prezentowana metoda KCE™ częściowo wyjaśnia źródło tego konfliktu. Zastosowano ją do analizy dwóch przedsiębiorstw: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Netia S.A., a uzyskane wyniki pozwalają zrozumieć, dlaczego i w jakim stopniu przedsiębiorstwa są niedoszacowane, bądź przeszacowane. (abstrakt oryginalny)

The article presents the KCE™ Method as applied to the assessment of a company's commercial value. Increasing discrepancy between book and market value of most companies calls for a more precise explanation of and draws attention to intangible assets as determinants of the company's market value. That problem stems not only from overlooking intangible assets value in finan-cial analysis but it also reflects methodological conflict between traditional accounting measures and contemporary markets. Presented KCE™ Method partially explains sources ofthat conflict. It is applied to the analysis of two Polish teiecomminication companies - Telekomunikacja Polska SA andNetia SA, and its results helps to understand why and how some companies are overvalued or undervalued. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baruch L., Intangibles. Management, Measurement, and Risk, Brookings Institution Press, Washington 2001.
  2. Blair M., Wallmann S., Understanding Intangible Sources of Value, Brookings Institution Task Force and Research Project, wydawnictwo ciągle; http://www.brook.edu/dybdocroot/ es/research/projects/intangibles/intangibles.htm.
  3. Brookings Institution Task Force and Research Project, Wydawnictwo ciągłe; http://www.brook.edu/dybdocroot/es/research/projects/intangibles/intangibles.htm.
  4. Drucker P., Planning for Uncertainty, „The Wall Street Journal", 22 czerwiec 1992.
  5. Kaplan R.S., Norton P.D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  6. Kendrick W. John., U. S. Economic Policy And Productivity Growth, Raport Cato Institute, 15 grudzień 2003.
  7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1982.
  8. Sveiby K.E., Measuring Intangibles and Intellectual Capital, Morey, Maybury, and Rhura- isingham [eds.], Knowledge Management: Classic and Contemporary Works, Cambridge 2000.
  9. www.strassmann.com.
  10. www.sveiby.com.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu