BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierszewska Grażyna, Masłyk-Musiał Ewa
Title
Strategie rewitalizowanych organizacji w Polsce - wyniki badań
Strategies of Revitalized Organizations in Poland - Research Results
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 25-51, bibliogr. 22 poz.
Organization and Management
Keyword
Kompetencje kierownicze, Przewaga konkurencyjna, Zarządzanie kompetencjami, Potencjał przedsiębiorstwa, Zarządzanie zmianami, Strategia przedsiębiorstwa
Managerial competencies, Competitive advantage, Competence management, Potential of enterprise, Change management, Corporation strategies
Abstract
W artykule prezentowane są wyniki badań w 40 polskich przedsiębiorstwach w latach 2000-2003 i opinie 275 menedżerów z tych firm. Główna teza badań była następująca: organizacje w ruchu uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystywaniu potencjału swej młodości. Uzyskanie wysokiego potencjału młodości jest możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu kompetencjami kierowników, co zapewnia dokonywanie właściwych wyborów strategicznych, efektywne zarządzanie zmianami i osiąganie celów firmy nawet w warunkach dużej niepewności. W modelu badawczym znalazły się strategie przedsiębiorstw, zarządzanie zmianami i kompetencje kierownicze. Skuteczne działanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnych rynkach wymaga określenia celów i sposobów ich osiągania. Rozwój organizacji wymaga definiowania szans i zagrożeń występujących w otoczeniu i umiejętności dostosowywania się do zmian w otoczeniu, tj. efektywnego zarządzania zmianami, tworzenia strategii i ich realizacji. Strategie konkurencji zostały zdefiniowane według koncepcji M.E Portera jako strategie przywództwa kosztowego i różnicowania. Analizowano także strategie przedsiębiorstw w kontekście strategii technologicznych oraz wykorzystania zasobów materialnych i niematerialnych w realizacji strategii. Organizacje w ruchu uzyskują przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystywaniu potencjału swej młodości. Uzyskanie wysokiego potencjału młodości jest możliwe dzięki efektywnemu zarządzaniu kompetencjami, co zapewnia dokonywanie właściwych wyborów strategicznych, efektywne zarządzanie zmianami i osiąganie celów strategicznych firmy nawet w warunkach dużej niepewności. organizacje w ruchu charakteryzują się podmiotowym traktowaniem pracowników, strategiami aktywizującymi kapitał intelektualny, otwartym i interaktywnym postępowaniem, co w centrum organizacji stawia takie wartości, jak zespołowość i zaufanie. Dzięki temu organizacje w ruchu efektywnie działają w warunkach niepewności, lepiej zabezpieczają się przed przegrywaniem, a w razie trudności szybciej przechodzą do cyklu ponownego wygrywania. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research in 40 Polish companies, mainly in the period of 2000-2003, and their managers' opinions (275 managers) about the process of change. The underlying thesis of the research project is as follows: mobile organizations achieve a competitive advantage because they use the potential of their organizational youth. To achieve a high youth potential organizations have to effectively manage the competences of their managers to ensure that appropriate strategic choices are made, that change management is effective, and that organizational goals are attained even under highly volatile conditions. The research model covered three main areas: strategy, managing change and managerial competences. The effective enterprise operating in free market economy demands setting goals and ways of achieving them. Such activity also requires defining opportunities and threats which have to be considered in a context of enterprise's development. The management should program current and future organization's tasks which means drawing up the complex concept of organization's development, its future market position in industry and in environment. Modern management calls such a program an organizational strategy. The competitive strategies in researched companies were defined according to M.E. Porter's model: cost leadership strategy and differentiation strategy. Companies with strategies based on technological development were also specified in the research. The other group were firms without STR strategy. The researched companies were also distinguished by resource-based strategy. All firms were divided into three groups: strategy based on tangible resources, strategy based on intangible resources, and firms determined neither by tangible resources nor intangible resources. The potential of organisational youth affects the competitive standing of an organisation. The higher the potential, the more clearly formulated and competently implemented organisational strategy. Designing mobile organizations requires knowledge of diagnostic approaches and development of a high potential of organisational youth. Organisations with high youth potential employ and develop managers with high youth potential. The appropriate personnel policy of i In- organisation, including in particular training and compensation strategies realigned with the organisational strategy, support effective competence management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amit R., Shoemaker P., Strategie Assets and Organizational Rent, „Strategic Management Journal" 1993, nr 1, s. 33-45.
 2. Berger L. A. i inni, The Change Management Handbook, McGraw-Hill New York, 1994.
 3. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 4. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1997.
 5. Daniecki W., Strategie zmian. Refleksje nad praktyką, SWPS Academica, Warszawa 2004.
 6. Drucker P.F., Społeczeństwopokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 7. Edvinsson L., Malone M.S., Kapital intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 8. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. III, PWE, Warszawa 2002.
 9. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000.
 10. Kanter R., Stein B.A., Jick T.D., The Challenge of Organizational Change, The Free Press, New York 1992.
 11. Kanter Moss R., Evolve. Succeding In the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston 2001.
 12. Kanter R. Moss, Confidence. How Winning Streaks and Losing Streaks Begin and End, Crown Business, New York 2004.
 13. Katz R., Skills of an effective administrator, „Harvard Business Review" 1955, January/February, s. 33-42.
 14. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 15. Low J., Kalafut P.C., Niematerialna -wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 17. Masłyk-Musiał E., (red.), Zarządzanie kompetencjami w organizacji. Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
 18. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 19. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 20. Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1994.
 21. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 22. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu