BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzymies Stanisław
Title
Trójkąt Weimarski w poszerzonej Unii Europejskiej
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2004, nr 2, s. 21-43
Keyword
Stowarzyszenia, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Współpraca gospodarcza
Associations, Economic and political integration of Europe, Economic cooperation
Abstract
Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego zainicjowana została w 1991 roku. Opracowanie daje wgląd w historyczne znaczenie tego ugrupowania oraz przyczyny jego powołania. Omawia takie aspekty jego funkcjonowania jak bilans współpracy krajów członkowskich, wyszczególniając korzyści, straty i oczekiwania każdego z członków. Daje obraz perspektyw współpracy weimarskiej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. P. Buras, Polska polityka wobec Unii Europejskiej. Dyplomacja czy szantaż?, Rzeczpospolita z 25 lutego 2004
 2. J. Barcz, A. Michoński (wyb. i opr.), Traktat akcesyjny. Traktaty stanowiące podstawę Unii. Prawo polskie - dokumenty. Warszawa 2003
 3. Projekt traktatu ustanawiającego konstytucje dla Europy, przyjęty w drodze konsensusu przez Konwent Europejski w dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 r., przedłożony przewodniczącemu Rady Europejskiej w Rzymie 18 lipca 2003 r., Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Luksemburg 2003
 4. J. Reiter, M. A. Cichocki, Trójkąt Weimarski. Usuwanie przeszkód. Rzeczpospolita z 29-30 maja 2004 r., oraz Rzeczpospolita z 12 lipca 2004 r.
 5. W. Cimoszewicz, Polska w zamęcie świata. Gazeta Wyborcza z 12-13 czerwca 2004 r.
 6. H.-D. Genscher, Allocution de bienvenue au colloque sur le theme "La France, l'Allemagne, la Pologne et l'elargissement a l'Est de l'Union europenne; le Triangle de Weimar a-t-il un avenir?", Documents, 2001-2002, nr 56
 7. K. Skubiszewski, Polska polityka zagraniczna w 1991 r., Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 1993
 8. S. Parzymies, Przyjaźń z rozsądku. Francja i Niemcy w nowej Europie. Warszawa 1994
 9. B. Klich, Polacy, Niemcy i Francuzi, Kraków 1999
 10. B. Geremek: Trójkąt Weimarski, Przegląd Środkowoeuropejski, 1998, nr 20-21
 11. M. Dobroczyński (red.), Niemcy-Polska-Rosja. Bezpieczeństwo europejskie i współpraca społeczeństw, Warszawa 1996
 12. H. Bogusławska, Współpraca polityczno-wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 2000
 13. M. Kosman, Polska w Trójkącie Weimarskim, Przegląd Zachodni, 1999, nr 3
 14. M. Kazana, Stosunki z Francją. Trójkąt Weimarski. Frankofonia, Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1999
 15. L. Kuhnhardt, H. Menudier, J. Reiter, Le Triangle de Weimar. Les relations franco-germano-polonaises comme moteur de l''ntegration europeenne, Bonn 2000
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu