BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunasz Marek
Title
Narzędzia stosowane w praktyce przedsiębiorstw na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego
Tools Used in Practice by Enterprises in the Individual Stages of Training Process
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 1, s. 99-116, bibliogr. 33 poz.
Organization and Management
Keyword
Szkolenie zawodowe, Doskonalenie zawodowe, Organizacja i zarządzanie, Metody doskonalenia organizacji, Zarządzanie, Szkolenie pracowników
Work training, Further education, Organisation and management, Methods for improving the organization, Management, Manpower training
Abstract
Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, z uwagi na ciągłe zmiany w otoczeniu przybiera charakter ustawicznego, nie kończącego się procesu, składającego się, w zależności od przyjętego modelu szkolenia, z kilku etapów, zapewniających racjonalność zachowań organizacyjnych. Model systematyczny, najbardziej rozpowszechniony w literaturze przedmiotu, stanowi sekwencję następujących etapów: określenie potrzeb szkoleniowych, opracowanie programu i planu szkolenia, realizacja szkolenia oraz ocena efektywności szkolenia. Teoria i praktyka na każdym z wymienionych wyżej etapów oferują obecnie pokaźny wachlarz możliwych do wykorzystania narzędzi. Przedsiębiorstwa jednakże, dysponując ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi i osobowymi, muszą dokonywać w analizowanym obszarze funkcjonalnym wyborów alternatywnych, np. odnośnie stopnia wykorzystania poszczególnych instrumentów. Wydaje się w tym kontekście uzasadnionym, podjęcie w niniejszym opracowaniu, próby określenia, jakie narzędzia są wykorzystywane w najmniejszym i największym zakresie na poszczególnych etapach procesu szkoleniowego. Badaniami empirycznymi w tym zakresie objęto przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Horyzont czasowy badań to lata 1998-2003. (abstrakt oryginalny)

Training and in-service training of employees due to consistent changes, starts to be a constant, never- ending process. It consists of few stages depending on the model of training that guarantee rationality of organizational behaviour. A systematic model, the most common in the professional literature, constitutes the sequence, of following stages: recognition of training needs, preparing the schedule and plan of training, conducting training and evaluating training efficiency. Theory and practice at every above-mentioned stage offer, at present, a wide range of tools that can be used. However, enterprises have limited financial, equipment and personal means, that's why they have to make alternative choices concerning e.g. the level of using particular instruments. In this context, it's justified to make an attempt to determine which tools are used most frequently and which of them are useless at particular stages of training. Empirical researches in this scope were conducted in enterprises that are traded on the Warsaw Stock Exchange in the period of 1998 and 2003. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andrzejczak A., Rola pracodawców w szkoleniu i rozwoju pracowników, [w:] Dylematy zatrudnienia w warunkach postępującej integracji Polski z Unią Europejską, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2001, nr 6.
 2. Barham K., Fräser J., Heath L., Management for the Future, Ashridge Management Research Group, Berkhamstead 1988.
 3. Bohdziewicz P., Proces szkolenia kadr w przedsiębiorstwie i jego efektywność, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 148, 1999.
 4. Borkowska S., Strategia rozwoju firmy a szkolenie pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 5. Danilewicz D., Ocena efektywności programów szkoleniowych w polskich przedsiębiorstwach, raport z badań, http://www.parp.gov.pl/doc/raport13_zall.pdf, s. 28.
 6. Fombrun C.J., Tichy N.M., Devanna M.N., Strategic Human Resource Management, John Wiley & Sons, New York 1984.
 7. Jamka B., Kierowanie kadrami —pozyskiwanie i rozwój pracowników, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 8. Jamka B., Rozwój kadr w strategii personalnej firmy, [w:] M. Juchnowicz (red.), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 9. Janiak L, Badanie efektywności szkoleń pracowniczych, [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2001.
 10. Janiak L, Chomątowska B., Ocena pracownicza jako źródło identyfikacji potrzeb szkoleniowych pracowników, [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2000, nr 864,
 11. Janiak L, Chomątowska B., Według potrzeb, czyli oceny pracownicze jako podstawa racjonalnej polityki szkoleniowej, „Personel" 2000, nr 15/16.
 12. Jasiński Z. (red.), Zarządzanie pracą, Placet, Warszawa 1999.
 13. Kenney J,, Reid M., Training Interventions, Institute of Personnel Management, London 1992.
 14. Kirkpatrick D.L., Evaluating Training Programs: the four levels, Berret-Koehler Publishers Inc., San Francisco 1996.
 15. Król H., Efektywny system szkolenia pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 16. Kroi H., Uwarunkowania efektywnego systemu szkolenia pracowników, „Humanizacja Pracy" 2000, nr 3.
 17. Listwan T., Kreatorzy szkolenia i rozwoju pracowników, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999.
 18. Manpower Services Commission Glossary of the Training Terms, HMSÖ, London 1981.
 19. Musiał-Paczkowska A, Inwestowanie w człowieka jako jedno ze źródeł sukcesu przedsiębiorstwa, [w:] „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2000, nr 870.
 20. Piechnik-Kurdziel A., Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, [w:] „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2000, nr 552.
 21. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993. Pocztowski A., Zarządzanie szkoleniami w firmie, [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 1999. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998. Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Poltext, Warszawa 2000. Sanders M., Holdaway K., The In-House Trainer as Consultant, Kogan Page, London 1992. Sloman M., Strategia szkolenia pracowników, PWN, Warszawa 1997. Staehle W.H., Human Resource Management und Unternehmungsstrategie, Mitteilungen der Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 3. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999. Taylor H., The Systematic Training Model: Corn Circles in Search of a Spaceship?, „Management Education and Development" 1991, nr 22(4). The Institute of Personnel Management, Continous Development - People and Work, Institute of Personnel Management, London 1990. Tichy N.M., Fombrun C.J., Devanna M.A., Strategic Human Resource Management, „Sloan Management Review" winter 1982, nr 2. Walkowiak R., Potrzeby szkoleniowe w aspekcie ocen okresowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2001, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu