BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rajca Lucyna
Title
Konstrukcja osobowości prawnej samorządu terytorialnego
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 3, s. 5-23
Keyword
Samorząd terytorialny, Gmina, Powiat, Województwo
Local government, District, County, Voivodship
Abstract
Celem artykułu jest określenie istoty osobowości prawnej, jej znaczenia dla samorządu terytorialnego, przedstawienie różnych poglądów i opinii w kwestii osobowości publicznoprawnej oraz próba oceny przydatności tej konstrukcji dla samorządu terytorialnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz: Pięciolecie samorządu w oczach naukowców, "Wspólnota" nr 24 z 17 czerwca 1995 r., s. 14.
 2. A. Agopszowicz: Własność komunalna - publiczna czy prywatna, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 85.
 3. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o samorządzie terytorialnym, wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 53-54.
 4. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Zarys prawa samorządu terytorialnego, wyd. III, UŚ1., Katowice 1997, s. 13.
 5. Art. 2 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 6. Art. 2 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 7. Art. 6 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 8. Art. 28, art. 37, art. 67-70, art. 71-78 ustawy z 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jednolity: DzU z 2000 r, nr 46, póz. 543 z późn. zm.
 9. T. Bigo: Stanowisko związków publiczno-prawnych w polskim systemie administracyjnym, "Przegląd Prawa i Administracji im. E.Tilla", R. LIII, 1928, s. 350-368.
 10. T. Bigo: Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa, 1928 s. 33.
 11. W. Dawidowicz: Jeszcze jedna reforma, czy przywrócenie samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1982, nr 3-4, s. 108.
 12. W. Dawidowicz: O stosowaniu prawa administracyjnego w sprawie administracyjnej, "Państwo i Prawo" 1993, nr 4, s. 42, 43.
 13. H. Dembiński: Osobowość publicznoprawna samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno, 1934, s. 19-36.
 14. J. Filipek: O podmiotowości administracyjnoprawnej, "Państwo i Prawo" 1961, nr 2.
 15. S. Fundowicz: Osoby prawne prawa publicznego w prawic polskim, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 3, s. 3-12.
 16. S. Grzybowski: System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum, 1985, s. 287.
 17. H. Izdebski, M. Kulkesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 1998, s. 124.
 18. M. Jaroszyński: Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", Warszawa 1937, z. 1 i 2, s, 22.
 19. S. Kalicka: Osoba prawa publicznego, Sprawozdanie PTPN 1950-1951, nr l, s. 42.
 20. S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 147 i nast.
 21. L. Kieres: Problemy ustrojowoprawne samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 12, s. 12 i 14.
 22. A. Klein: Ewolucja instytucji osobowości prawnej. Tendencje rozwoju prawa cywilnego, pod red, E. Łętowskiej, Ossolineum, 1983, ss. 66-67, 71.
 23. J. Kosik: O podstawowych pojęciach związanych ze zdolnością osób prawnych w prawie cywilnym, "Acta Universitatis Wratislaviensis", 1964, Prawo XII, nr 19, s. 151-152.
 24. J. Kosik: Zdolność państwowych osób prawnych w zakresie prawa cywilnego, Warszawa 1963, s. 157.
 25. S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 147 i nast.
 26. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, wyd. UW, Warszawa 1987 s. 101.
 27. M. Kulesza: Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako podmiot prawa publicznego - recydywa zapomnianego pojęcia, "Glosa" 2000, nr 10, s. 10.
 28. M. Kulesza: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 2, Warszawa 1983, s. 11.
 29. M. Kulesza: Pozycja ustrojowa i funkcje samorządów zawodów zaufania społecznego. Wyzwanie dla ustawodawcy, "Rzeczpospolita" nr 34 z 9 lutego 1996 r., s. 18.
 30. M. Kulesza: Relacje między różnymi szczeblami władz lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 42.
 31. M. Kulesza: Samorząd terytorialny. Wprowadzenie M. Kuleszy, 2 wydanie, C.H. Beck, 1996, Warszawa, s. IX-XXVIII.
 32. R. Longchamps de Berier: Studya nad istotą osoby prawniczej, Lwów 1911, przedmowa.
 33. M E. Łętowska: Podstawy prawa cywilnego, wyd. "Ecostar", Warszawa 1993, s. 66-67.
 34. L. Michoud: La theorie de la personnalite morale, Paris 1924.
 35. W. Miemiec i M. Miemiec: Podmiotowość publicznoprawna, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 11-12, s. 19.
 36. Z. Niewiadomski: Pięciolecie samorządu w oczach naukowców, "Wspólnota" nr 24 z 17 czerwca 1995 r., s. 14.
 37. Z. Niewiadomski: Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Wyd. Instytutu Administracji i Zarządzania, Warszawa 1988, s. 27.
 38. Z. Niewiadmoski: Ustrój gminy. Gminne i ponadgminne instytucje samorządu terytorialnego, (w:) Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, pr. zb. pod red. A. Piekary i Z. Niewiadmoskiego, Warszawa 1992, s. 157.
 39. A. Oleszko: Gmina jako osoba prawna, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 6.
 40. Orzeczenie TK z 24 stycznia 1995 r., K 5/94, "Państwo i Prawo" 1995, nr 4, s. 96.
 41. J. Panejko: Geneza i podstawy samorządu terytorialnego, Wilno 1934, s. 108-109.
 42. A. Piekara: Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a jakość życia, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 5, s. 65.
 43. S. Prutis: Zasady reprezentacji komunalnych osób prawnych w obrocie cywilnym, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 63.
 44. T. Rabska: Pięciolecie samorządu w oczach naukowców, "Wspólnota", nr 24 z 17 czerwca 1995 r.
 45. T. Rabska: Podstawowe pojęcia organizacji administracji. Prawna teoria samorządu, (w:) System prawa administracyjnego, t.I, Ossolineum, 1977, szczególnie s. 276.
 46. T. Rabska: Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 5, s. 16 i nast.
 47. Z. Radwański; Prawo cywilne - część ogólna, wyd. C. H. Beck, PWN, Warszawa 1993, s. 129, 133-134.
 48. Z. Radwański: Prawo cywilne - część ogólna, 3 wyd. C.H. Beck, Warszawa 1997, s. 128.
 49. P. Radziewicz: Kilka uwag w sprawie prawnej przydatności pojęcia "osoba prawa publicznego", "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 6, s. 3-18.
 50. J. Różański: Prawo osobowe, Kraków 1946, s. 93.
 51. G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk: Wstęp do teorii państwa i prawa, Lublin 1989, s. 234.
 52. G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek: Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. Morpol, Lublin 1996, s. 139.
 53. M. Stahl: Poszukiwania modelu władzy i administracji lokalnej w Polsce, wyd. UŁ, Łódź 1989, ss. 57-58.
 54. M. Sthal.: Samorząd terytorialny jako podmiot władzy publicznej, (w:) Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, FRDL, Warszawa 1994, s. 26.
 55. J. Starościak: Prawo administracyjne, Warszawa, 1955, s.65.
 56. A. Stelmachowski: Czy kryzys osoby prawnej, RPEiS, 1968, nr 3, s. 199 i nast, zwłaszcza s. 208.
 57. M. Szewczyk: Podmiotowość prawna gminy, RPEiS, 1993, z. 3, s. 43.
 58. W. Taras, A. Wróbel: Samodzielność prawotwórcza samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, s. 12.
 59. R. Tupin: Określenie własności i osób prawa publicznego, "Rzeczpospolita" z 8 listopada 1994 r.
 60. R. Tupin: Osoby prawa publicznego. Problem do uregulowania w nowej konstytucji, "Rzeczpospolita" nr 8 z 10 stycznia!996 r, s.17.
 61. R. Tupin: Zagadnienia legislacyjne osób prawa publicznego, "Przegląd Legislacyjny" 1997, nr 1.
 62. Uchwała SN z 9 marca 1992 r., III CZP 165/92, "Rzeczpospolita" z 23 marca 1992 r.
 63. A. Wolter: Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1955, s. 100.
 64. A. Wolter: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa 1986, s. 179.
 65. A. Wolter: Prawo cywilne, Zarys części ogólnej, wyd. VI, PWN, Warszawa 1979, s. 176.
 66. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1996, s. 190-191, 212.
 67. F. Zoll: Prawo cywilne, Poznań, 1931, t. I (wyd. 5), s. 163 i nast.
 68. F. Zoll: Prawo cywilne w zarysie, t. I, Kraków, 1948, s. 117 i nast.
 69. F. Zoll: Prawo cywilne w zarysie, t. I, Część ogólna, wyd. 2, Kraków 1948, s, 7.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu