BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobotka Anna, Żelazna-Blicharz Anna, Blicharz Piotr
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne w realizacji inwestycji publicznych
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 4, s. 31-34, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Budownictwo drogowo-mostowe, Analiza ekonomiczna, Infrastruktura drogowa
Public-Private Partnerships (PPP), Road-bridge construction, Economic analysis, Road infrastructure
Note
summ.
Abstract
W artykule przytoczono przykłady realizacji inwestycji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i krajach Europy (odcinki autostrady A2; usługi w sektorze wodno-kanalizacyjnym w Gdańsku i Sopocie; oświetlenie uliczne w Krakowie; water-front - rozwój stref nadwodnych - sieć miast w regionie Morza Bałtyckiego; infrastruktura drogowa w Słowenii; linia kolejowa Perpignan-Figueras). Przedstawiono także metodę i wyniki analizy ekonomicznej przedsięwzięcia typu PPP na przykładzie budowy hipotetycznej obwodnicy miasta.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BRZOZOWSKA K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2006.
  2. Guidelines forsuccessfu lpublic private partnerships, Di-rectorate-General Regional Policy, Wytyczne Komisji Europejskiej, 2003, www.mi.gov.pl
  3. Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, marzec 2004.
  4. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, Warszawa, październik 2002.
  5. Raport Partnerstwo Publiczno-Prywatne, www.Poland-Property.pl, 15.07.2006 r.
  6. Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w nowej Europie, PriceWaterhouseCoopers, www.pwc.com/newEurope
  7. SOJAK S., JÓŹWIAK H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  8. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r, o partnerstwie publiczno--prywatnym, Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420.
  9. ZYSNARSKI J., Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
  10. ŻELAZNA-BLICHARZ A., BLICHARZ P., Opracowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia budowlanego w systemie PPP, praca dyplomowa, Politechnika Lubelska, WI-BiS, Lublin 2005.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu