BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulec Artur
Title
Analiza starzenia się ludności w polskich podregionach
Analysis of population's ageing in Polish sub-regions
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 1, s. 62-75, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Statystyka regionalna, Przemiany demograficzne, Analiza demograficzna, Statystyka demograficzna, Ludzie starsi
Ageing of the population, Regional statistics, Demographic transformation, Demographic analysis, Demographic statistics, Elderly people
Note
summ., rez.
Abstract
Artykuł jest próbą pokazania przestrzennego zróżnicowania procesu starości i starzenia się ludności w Polsce na przestrzeni lat 1999—2005 w ujęciu podregionalnym. W pracy przedstawiono metodologiczne aspekty rozumienia starości i starzenia się społeczeństwa, metody ich pomiaru oraz problem klasyfikacji wieku ludności. Dokonano analizy i porównania podregionów pod względem starości w latach 1999 i 2005. W dalszej części zastosowano metodę aglomeracji i przedstawiono szczegółowe wyniki klasyfikacji podregionów z punktu widzenia dynamiki procesu starzenia. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present the spatial old age diversification and population ageing in years 1999-2005 by sub-regions in Poland. In this study the author presents methodological aspects of old age comprehension and ageing of society, the methods of measuring them and the problem of population age classification. The author made an analysis and comparison of sub-regions by an old age in years 1999 and 2005. In the following part of the survey, the method of agglomeration was used and detailed results of sub-regions classification taking into consideration population ageing dynamic in Poland were presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski 1992-2004 (2005), GUS, Warszawa
 2. Bank Danych Demografia, www.stat.gov.pl, dane za 1999 r.
 3. Długosz Z. (1998), Próba określenia zmian starości demograficznej Polski w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 4. Frątczak E. (1984), Proces starzenia się ludności Polski a proces urbanizacji, Monografie i opracowania nr 157, SGH ISID, Warszawa
 5. Kowaleski J.T., Szukalski P. (2002), Proces starzenia się ludności - potrzeby i wyzwania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 6. Kowaleski J.T., Szukalski P. (2004), Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 7. Kowaleski J.T., Szukalski P. (2006), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 8. Kurek S. (2001), Starzenie się ludności w Polsce południowo-wschodniej, "Wiadomości Statystyczne" nr 12
 9. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2005 r. (2006), Informacje i opracowania statystyczne (CD), GUS, Warszawa
 10. Marek T. (1989), Analiza skupień w badaniach empirycznych, PWN, Warszawa
 11. Nowakowska B., Obraniak W., Nowak-Sapota K., Zarzycka Z. (1991), Terytorialne zróżnicowanie procesu starzenia się ludności Polski, Monografie i opracowania nr 333, SGH ISID, Warszawa
 12. Pluta W. (1977), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa
 13. Pociecha J. (2003), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generację powojennego wyżu demograficznego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków
 14. Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności, PWG, Warszawa
 15. Rosset E. (1967), Ludzie starzy. Studium demograficzne, PWE, Warszawa
 16. Statsoft, Inc. (1997), STATISTICA for Windows [Computer program manual], Tulsa, OK
 17. Szukalski P. (2002), Ludzie sędziwi w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu