BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydło Marek
Title
Planowanie w gospodarce energetycznej na obszarze gminy
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 5, s. 50-66
Keyword
Planowanie gospodarcze, Energetyka, Gmina, Prawo administracyjne
Economic planning, Energetics, District, Administrative law
Abstract
W artykule zaprezentowano gminne akty planowania w dziedzinie gospodarki energetycznej. Zostały one scharakteryzowane na tle pozostałych aktów planistycznych gminy, a także przedstawiono ich charakter prawny oraz proceduralne aspekty planowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 2001, s. 13 i nast.
 2. C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 13 i nast.
 3. A. Bator: Normy planowania gospodarczego w systemie prawa, Wrocław 1992, s. 97 i nast.
 4. J. Bocian, (w:) Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000, s. 24.
 5. K. Byjoch, S. Redeł: Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000, s. 50 i nast.
 6. W. Brzeziński: Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1961, s. 33.
 7. A. Chełmoński: Instytucje administracyjnoprawne w zarządzaniu gospodarką narodową, (w:) System prawa administracyjnego, tom IV, red. T. Rabska, Ossolineum 1980, s. 458.
 8. A. Chełmoński: Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Wrocław 1966, s. 53 i 82.
 9. W. Dawidowicz: Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1965, s. 82.
 10. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze 1998, s. 99 i nast.
 11. Z. Dziembowski: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Warszawa 1971, s. 18 i nast.
 12. DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 13. DzU z 1999 r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 14. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 15. DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.
 16. DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717.
 17. DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.
 18. J. Gosiewski: Charakter prawny planów społeczno-gospodarczych na tle planowania badań naukowych, "Państwo i Prawo" 1975, nr 8-9, s. 1001.
 19. J. Gosiewski: Prognozy w systemie prawnym planowania gospodarczego, "Państwo i Prawo" 1973, nr 3, s. 20.
 20. H. Gronkiewicz-Waltz: Prawne aspekty reformy planowania gospodarczego we Francji, "Organizacja-Metody-Technika" 1985, nr 6, s. 36 i nast.
 21. W. Hoppe: Zur Struktur von Normen des Planungsrechts, Deutsches Verwaltungsblatt 1974, nr 17, s. 643.
 22. H. P. Ipsen: Rechtsfragen der Wirtschaftsplsanung, (w:) Öffentliches Wirtschaftsrecht, Tübingen 1985, s. 100 i nast.
 23. D. Kijowski: Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1990, nr 4, s. 59 i nast.
 24. C. Kosikowsk: Działalność gospodarcza gmin, Białystok 1992, s. 14 i nast.
 25. C. Kosikowski: Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2001, s. 150.
 26. T. Kotarbiński: Walory dobrego planu, "Nauka Polska" 1960, nr 1, s. 48.
 27. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 193 i nast., 334.
 28. M. Kulesza: pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w RP. Rola gmin - uwagi wstępne na tle postanowień Traktatu Rzymskiego i Układu o Stowarzyszeniu, "Przegląd Prawa Europejskiego" 1996, nr 1, s. 42 i nast.
 29. W. Lamentowicz: Kapitalizm i reformy społeczne. Studium z teorii państwa, Warszawa 1987, s. 140.
 30. F. Longchamps: O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w gospodarce narodowej, "Państwo i Prawo" 1958, nr 1, s. 14-15.
 31. N. Luhmann: Funktion und Folgen formaler Organisation, Berlin 1964, s. 231 i nast.
 32. N. Luhmann: Lob der Routine, Verwaltungsarchiv 1964, nr 1, s. 7 i nast.
 33. R. Malinowski: Ewolucja systemu planowania gospodarczego a problem charakteru prawnego planów gospodarczych, "Państwo i Prawo" 1975, nr 2, s. 31.
 34. R. Malinowski: Węzłowe problemy prawa administracyjnego w zarządzaniu gospodarką państwową, Warszawa 1975, s. 112 i nast.
 35. E. Modzelewska-Wąchal: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 12 i nast.
 36. Z. Niewiadomski: Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 1994, s. 40.
 37. T. Öhlinger: Einige Grundprobleme der Planung in der repräsentativen Demokratie, (w:) Problemy teorii i filozofii prawa, Lublin 1985, s. 207.
 38. W. Pańko: Własność gruntowa w planowanej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice 1978, s. 72-73.
 39. S. Piątek: Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (problemy prawne), "Państwo i Prawo" 1981, nr 8, s. 92 i nast.
 40. S. Piątek: Status prawny przedsiębiorstw komunalnych, (w:) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 2, red. M. Kulesza, Warszawa 1983, s. 175 i nast.
 41. T. Rabska: Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa-Poznań 1977, s. 182-183.
 42. H. Rot: Elementy teorii prawa, Wrocław 1992, s. 64.
 43. Z. Rybicki: Zarządzanie gospodarką narodową w PRL. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 1963, s. 74 i nast.
 44. K. Secomski: Nauki prawne a współczesne badania prognostyczne, "Państwo i Prawo" 1971, nr 3-4, s. 422 i nast.
 45. K. Słysz: Infrastruktura techniczna, (w:) Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, Tom III, Miejscowe planowanie przestrzenne, Kraków 1995, s. 108.
 46. J. Starościak: Podstawy prawne działania administracji, Warszawa 1973, s. 81 i nast.
 47. R. Stober: Wirtschaftverwaltungsrecht, Stuttgart-Berlin-Köl 1991, s. 155.
 48. K. Strzyczkowski: Administracyjnoprawne instytucje planowania, Warszawa 1985, s. 135.
 49. K. Strzyczkowski: Podstawowe problemy prawne planowania, Warszawa 1990, s. 133 i nast.
 50. K. Strzyczkowski: Rola współczesnej administracji w gospodarce, Warszawa 1992, s. 81.
 51. W. Szpringer: Planowanie gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec, "Organizacja-Metody-Technika" 1986, nr 3, s. 31.
 52. A. Walaszek-Pyzioł: Energia i prawo, Warszawa 2002, s. 15.
 53. A. Wasilewski: Współzależność rozwiązań prawnych w gospodarce narodowej (zagadnienia wybrane), (w:) Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej, Ossolineum 1989, s. 55 i 64-65.
 54. A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 13 i nast.
 55. S. Wojciechowski: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 1997, s. 110 i nast.
 56. L. Wojtasiewicz: Planowanie w gospodarce terytorialnej, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 9, s. 20.
 57. K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999, s. 136 i nast.
 58. H. J. Wolff, O. Bachof, R. Stober: Verwaltungsrecht. Band 2, München 2000, s. 258 i nast.
 59. J. Wróblewski: Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 30 i nast.
 60. J. Wróblewski, (w:) W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki: Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 395-396.
 61. Wyrok NSA z 4 kwietnia 1991 r., SA/Gd 23/91, OSP 1991, nr 11-12, poz. 267.
 62. Wyrok NSA z 10 maja 1993 r., SA/Wr 438/92, "Wokanda" 1992, nr 11, s. 16.
 63. Wyrok SA z 12 października 1994 r., XVII Amr 27/94.
 64. M. Zirk-Sadowski: Tak zwana prawotwórcza decyzja sądowego stosowania prawa, "Studia Prawnicze" 1980, nr 1-2, s. 255 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu