BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzik Bogusław
Title
Wykorzystanie trendu o segmentach logistycznych do szacowania modelu cyklu życia produktu
Making use of logistic segment's trends to estimate model of product life cycle
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 2, s. 10-25, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Cykl życia produktu, Modele ekonomiczne, Modele logistyczne
Product life cycle, Economic models, Logistic models
Note
summ., rez.
Abstract
Do modelowania pełnego cyklu życia produktu zaproponowano użycie dwóch segmentów logistycznych (rosnącego i malejącego), przy tym założono, iż spełniony musi być warunek, aby oba segmenty w modulatorze miały tę samą wartość. Do wykonania obliczeń estymacyjnych według metody najmniejszych kwadratów (czy jakiejkolwiek innej metody aproksymacyjnej) zaproponowano wykorzystanie modułu Solvera pakietu Excel. (abstrakt oryginalny)

For modeling full product cycle, it was suggested to use two logistic segments (increasing and decreasing), thereby it was assumed, that the condition for the equal value of the segment in the modulator must be fulfilled. To carry out estimated calculation according to the least square estimator (or any other approximation method), it was suggested to use Solver Excel suite. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czerwiński Z., (1972), Matematyka na usługach ekonomii, wyd. III, PWN, Warszawa
  2. Guzik B. (2005), Ekonometria, Wyd. AE Poznań
  3. Lange O. (1961), Wstęp do ekonometrii, wyd.2, PWN, Warszawa
  4. Pawłowski Z. (1967), Uwagi o warunkach wyznaczania trendu logistycznego, "Przegląd Statystyczny" nr 1
  5. Sojka B. (1966), Wprowadzanie nowego produktu na rynek, Wyd. AE Poznań
  6. Szawarc W. (1966), Uwagi o metodzie tempa wzrostu, "Handel Wewnętrzny" nr 2-3
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu