BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptaszyńska Barbara
Title
Polski system podatkowy a dynamika nakładów inwestycyjnych
Polish tax system and dynamic of investment expenditure
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 2, s. 26-35, bibliogr. 11 poz.
Keyword
System podatkowy, Decyzje inwestycyjne, Skłonność do innowacji, Wzrost gospodarczy
Tax system, Investment decisions, Tendency to innovation, Economic growth
Note
summ., rez.
Abstract
Transformacja systemu podatkowego w Polsce trwa od 1992 r. Podatki stanowią nadal główne źródło wpływów budżetowych, jednak punkt ciężkości został przesunięty z płatności obciążających dochód na obciążenia konsumpcji (VAT, akcyza). Wpływy z podatków pośrednich zapewniają obecnie ponad 60%, a z podatków dochodowych 25% dochodów budżetu państwa. Tym samym rola VAT i akcyzy w dochodach budżetowych w ciągu 10 lat wzrosła trzykrotnie, a podatków dochodowych zmniejszyła się o połowę. Udział podatków pośrednich w PKB kształtował się na poziomie 11,0—13,0%, a podatków dochodowych zmniejszył się o połowę. Analiza polskiego systemu podatkowego, wykorzystująca test Paersona, wykazała, że na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw nieznacznie większy wpływ miała zmiana opodatkowania dochodów niż opodatkowanie wydatków. Można więc powiedzieć, że zmiany systemu podatkowego w kierunku zmniejszenia udziału opodatkowania dochodów zarówno we wpływach budżetowych, jak i w PKB były właściwe. (abstrakt oryginalny)

The transformation of the tax system has been continued since 1992 in Poland. Taxes still represent the main source of budget revenue; however, the fiscal charge was moved from income tax payments to tax consumption (VAT, excise tax). The indirect tax revenue provides government 's budget with 60% revenue and income taxes with 25%, respectively. In the process, during the last 10 years, the importance of VAT and excise tax in government's revenue has increased 3 times and the importance of the income taxes decreased by a half. The share of indirect taxes in GDP was going for around 11,0-13,0%, and the share of the income taxes was reduced by half. The analysis of Polish tax system, using the Pearson 's test, showed that changes in the taxation of income had slightly greater impact on the enterprises investment decisions than the taxation of expenditures. Therefore, it can be said, that the changes in tax system directed to reduce the share of income tax in budget revenue, as well as in GDP, were reasonable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kotwicz-Jawor J. (2000) (w:) W. Kraszewski (red.), Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990-1999, Wyd. Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 2. Leśniak G. J., Słojewska A. (2006), Konkurencyjne będą tylko stawki, "Rzeczpospolita" z 14-15 stycznia
 3. Mujżel J. (rod.) (1999), System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, RSSG, Warszawa
 4. Nojszewska E. (1998), Teoria optymalnego opodatkowania a polityka podatkowa, "Gospodarka Narodowa" nr 10
 5. Raport o stanie finansów państwa w 2002 r. (2003), Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Warszawa
 6. Raport o stanie gospodarki w 1996 r. (1996), MGPiPS, Warszawa
 7. Polska 2003. Raport o stanie gospodarki (2003), MGPiPS, Warszawa
 8. Polska 2004. Raport o stanie gospodarki (2004), MGiP, Warszawa
 9. Polska 2005. Raport o stanie gospodarki (2005), MGiP, Warszawa
 10. Ziółkowska W. (2000), Finanse publiczne: teoria i zastosowanie, Wyd. AE w Poznaniu
 11. Żyżyński J. (2000), Podatki pośrednie i bezpośrednie - problemy i fakty, "Ekonomista" nr 4
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu