BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobkowski Jarosław
Title
Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno-instytucjonalne
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 9-25
Keyword
Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne, Prawo administracyjne, Policja
Public administration, Public security, Administrative law, Police
Abstract
Artykuł jest próbą ogólnego odniesienia się do wybranych kwestii związanych z systemowym rozwiązaniem problemów policyjnych. Z uwagi na zróżnicowane uwarunkowania historyczne, społeczne, polityczne i prawne, przedstawione w artykule wzorcowe warianty prawno-ustrojowej pozycji policji administracyjnych w praktyce rzadko występują w czystej formie, lecz muszą stanowić podstawę do opisu statusu publicznoprawnego wybranych służb, inspekcji i straży oraz formułowania wniosków i rekomendacji w tym względzie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Adamiak, J. Borkowski: Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 38 i nast.
 2. Art. 146 ust 4 pkt 7 Konstytucji RP.
 3. W. Bednarek: Organizacja i funkcjonowanie policji państw kapitalistycznych w systemie obrony kraju, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1989, s. 16 i nast.
 4. W. Bednarek, J. Dobkowski, Z. Kopacz: Policja administracyjna w systemie administracji publicznej, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, praca zbior. pod red. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosza,W. Dawidowicz: Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978, s. 263.
 5. Bezpieczeństwo lokalne. Społeczny kontekst prewencji kryminalnej, praca zbiór, pod red. J. Czapskiej i J. Widackiego, Warszawa 2000.
 6. Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, praca zbiór, pod red. J. Widackiego i J. Czapskiej, Lublin 1998.
 7. T. Bigo: Prawo administracyjne. Część ogólna (stenogram wykładów uniwersyteckich), Lwów 1932, s. 169 i nast.
 8. T. Bigo: Stanowisko związków publiczno-prawnych w polskim systemie administracyjnym, Lwów 1928, s. 99.
 9. A. Błaś: Wprowadzenie, (w:) Studia nad samorządem terytorialnym, praca zbior. Pod red. A. Błasia, Kolonia Limited 2002, s. I nast.
 10. J. Boć: Obywatel wobec ingerencji współczesnej administracji, Wrocław 1985, s. 120.
 11. J. Boć: Sfery integracji administracji, (w:) Prawo administracyjne, praca zbior. pod red. J. Bocia, Kolonia Limited 2000, s. 343 i nast.
 12. J. Boć, M. Miemiec: Organizacja prawna administracji; Zagadnienia gminy, (w:) Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i judykatury, praca zbior. pod red. W. Bednarka, Olsztyn 2002, s. 190.
 13. Ch. B. Bracher: Gefahrenabwehr durch Private. Eine verfassungsrechtliche Untersuchung zu den Grenzen der Übertragung von Aufgaben der Gefahrenabwehr auf Private und der staatlichen Zulassung privater Gafahrenabwehr, Berlin 1987.
 14. J. Czapska: Bezpieczeństwo w okresie gruntownych zmian prawa. Stare i nowe formy instytucjonalizacji, (w:) Dynamika wartości w prawie, praca zbior. Pod red. K. Pałeckiego, Kraków 1997, s. 85.
 15. J. Czapska, J. Wójcikiewicz: Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków 1999; J. Czapska, W. Krupiarz: Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, Warszawa 1999.
 16. J. Czapska, H. Kury: Mit represyjności albo o znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 2002.
 17. W. Dawidowicz: Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974, s. 28.
 18. D. Dąbek i M. Smagi, Kraków 2001, s. 25.
 19. J. Drews, G. Wacke, K. Kogel, W. Martens: Gefahrenabwehr, Göttinngen 1985, s. 10.
 20. J. Dobkowski: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, (w:) Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa materialnego, praca zbior. pod red. W. Bednarka, Olsztyn 2000, s. 137.
 21. J. Dobkowski: Europeizacja normatywnych podstaw działania policji administracyjnych, (w:) Administracja publiczna i prawo administracyjne wobec integracji europejskiej, praca zbior. Pod red. J. Sługockiego, Szczecin 2003, s. 409 i nast.
 22. J. Dobkowski: Podstawowe teoretyczne konstrukcje nauki prawa administracyjnego, (w:) Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i judykatury, praca zbior. pod red. W. Bednarka, Olsztyn 2002, s. 32.
 23. J. Dobkowski: Służby, inspekcje i straże w świetle regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego, (w:) Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, praca zbior. pod red. S. Pikulskiego, W. Pływaczewskiego i J. Dobkowskiego, Olsztyn 2002, s. 98.
 24. J. Dobkowski: Terenowy układ zespolony, (w:) Bezpieczeństwo obywateli w świetle reformy administracji rządowej i samorządowej - co dalej?, praca zbior. Pod red. M. Lisieckiego, Warszawa 2001, s. 60 i nast.
 25. J. Dobkowski: Wybrane zagadnienia administracyjnego prawa policyjnego, (w:) Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje w świetle źródeł prawa, doktryny i judykatury, praca zbior. pod red. W. Bednarka, Olsztyn 2002, s. 254 i nast.
 26. B. Dolnicki: Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993, s. 62 i nast.
 27. B. Dolnicki: Policyjne funkcje państwa w Polsce, "Acta Universitatis Wratislaviensis" - Prawo CCLXXII, Wrocław 2000, s. 395 i nast.
 28. DzU z 2002 r. nr 7, poz. 58 z późn. zm.
 29. D. Ganter: Funkcje "policji administracyjnej" we współczesnej administracji państwowej, "Organizacja - Metody - Technika" 1988, nr 10, s. 6 i nast.
 30. D. Gatner: Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), "Organizacja - Metody - Technika 1988, nr 8-9, s. 24 i nast.
 31. C. Gołota: "Nadzór" a pojęcia pokrewne, "Przegląd Policyjny" 1992, nr 4, s. 47 i nast.
 32. V. Götz: Allgemeines Polizei - und Ordnungsrecht, Göttingen 1985, s. 21.
 33. J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część II, Kraków 2001, s. 131 i nast.
 34. A. Filipowicz: Pojęcie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1984, s. 15 i nast.
 35. S. Fundowicz: Policja i prawo policyjne (w:) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, praca zbior. pod red. J. Łukasiewicza, Rzeszów - Cisna 2002, s. 184.
 36. T. Hanausek: Wybrane zagadnienia prawa policyjnego, (w:) Prawo policyjne, Tom I - komentarz, praca zbior. Pod red. S. Sagana, Katowice 1992, s. 18.
 37. Hasło "policja" (w:) Z. Cybichowski: Encyklopedia prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego), Zeszyt X, Warszawa 1928.
 38. B. Hołyst: Wpływ prywatyzacji niektórych zadań Policji na politykę, kryminalną, (w:) Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii, praca zbiór, pod red. E. Pływaczewskiego, Białystok 1998, s. 211 i nast.
 39. H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000, s. 82.
 40. M. Janik: Policja administracyjna jako funkcja państwa - prolegomena, (w:) M. Janik: Policyjna funkcja administracji, (w:) Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne, prawne i informatyczne, praca zbior. pod red. G. Szpor, Katowice 2002.
 41. B. Jastrzębski: Źródła zagrożeń w realizacji funkcji państwa w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku prawnego", (w:) Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo- gospodarczej, praca zbior. pod red. W. Bednarka i S. Pikulskiego, Olszyn 2000, s. 49.
 42. W. Jellinek: Verwaltungsrecht, Berlin 1928, s. 140.
 43. M. Jełowicki: Organy administracji specjalnej, Warszawa 1990, s. 9 inast.
 44. M. Jełowicki: Reglamentacyjne funkcje administracji państwowej, "Organizacja - Metody - Technika" 1986, nr 10, s. 13 i nast.
 45. S. Jędrzejewski: Kontrola administracji państwowej, Toruń 1971, s. 12.
 46. S. Kasznica: Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1946, s. 136 i nast.
 47. W. Kawka: Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
 48. O. W. Kägi: Zur Entstehung, Wandlung und Problematik des Gewaltenteilungsprinzipes. Ein Beitarg zur verfassungsgeschichte und Verfassungslehre, Zürich 1937, s. 117 i nast.
 49. F. L. Knemeyer: Privatisierung der Gefahrenwehr? Privatpolizei?, (w:) Innere Sicheheit in der Gemeinde. Komunale Kriminalprävention, Stuttgart 1999.
 50. T. Kocowski: Policja w ujęciu historycznym, (w:) Administracyjne prawo gospodarcze, praca zbior. pod red. L. Kieresa, Kolonia Limited 2001, s. 394 i nast.
 51. T. Kocowski: Stanowienie i stosowanie norm prawa administracyjnego w obszarze reglamentacji działalności gospodarczej, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1996, nr 1900, s. 115.
 52. Komenda Główna Policji, Warszawa 2001, opubl. Także w: "Policja" 2002, nr 1, s. 34-37.
 53. J. Krachelska, A. Rzepliński, (w:) Policja a prawa człowieka. Wybór dokumentów Rady Europy i ONZ, Legionowo 1992, s. 50-54.
 54. K. Krauze: Instytucja nadzoru w nauce prawa, "Acta Universitatis Wratislaviensis" - Przegląd Prawa i Administracji XXXVII, Wrocław 1997, s. 79 i nast.
 55. M. Kulesza: W sprawie funkcji policyjnych samorządu terytorialnego, (w:) Gmina. Zagadnienia administracyjnoprawne, praca zbior. pod red. J. Szreniawskiego, Rzeszów 1992, s. 71.
 56. M. Kulesza: Zespolenie w administracji publicznej oraz zwierzchnictwo cywilne nad służbami, inspekcjami i strażami, (w:) Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo- gospodarczej, praca zbior. pod red. W. Bednarka i S. Pikulskiego, Olszyn 2000, s. 92.
 57. S. J. Langrod: Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 1948, s. 251.
 58. Z. Leoński: Funkcje (zadania i kompetencje) realizowane przez podmioty prawa prywatnego (tezy referatu), (w:) Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, praca zbiór, pod red. M. Stahl, J. P. Tarno i M. Górskiego, Łódź 2000, s. 268 i nast.
 59. Z. Leoński: Istota i rodzaje policji administracyjnej (wybrane zagadnienia), (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, praca zbior. pod red. Z. Niewiadomskiego, J. Buczkowskiego, J. Łukasiewicza, J. Posłusznego i J. Stelmasiaka, Przemyśl 2000, s. 345.
 60. Z. Leoński: Policja administracyjna - istota, rodzaje, zadania, (w:) Węzłowe problemy materialnego prawa administracyjnego, cz. II, praca zbior. pod red. Z. Leońskiego, Poznań 2000, s. 40.
 61. Z. Leoński: Przekształcenia materialnego prawa administracyjnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia" vol. XL, sectio G, 1993, s. 83.
 62. J. Litwin: Prawo administracyjne, Warszawa 1953.
 63. F. Longchamps: O używaniu pojęć w naukach prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego" - Prawo VII, Wrocław 1960, s. 11 i nast.
 64. L. Mahlberg: Gefahrenabwehr durh gewerbliche Sicherheitsunternehmen, Berlin 1988.
 65. A. Matan: Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej, (w:) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, praca zbior. pod red. J. Łukasiewicza, Rzeszów - Cisna 2002, s. 354.
 66. Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2000, s. 172 i nast.
 67. O. Mayer: Deutsches Verwaltungsrecht, München und Leipzig 1924, s. 209.
 68. A. Misiuk: Systemy policyjne na świecie. Dotychczasowe doświadczenia oraz kierunki rozwoju, "Przegląd Policyjny" 1995, nr 2, s. 8 i nast.
 69. "O prawie policyjnym inaczej", "przegląd Policyjny" 2002, nr 3-4, s. 139 i nast.
 70. J. Obergfell-Fuchs: Möglichkeiten der Privatisierung von Aufgabenfeldern der Polizei - mit Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Eine empirischkriminologische Analyse, Wisbaden 2000.
 71. E. Olejniczak-Szałowska: Prawo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, (w:) Materialne prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady, praca zbiór, pod red. M. Stahl, Warszawa 2002, s. 335 i nast.
 72. A. Peretiatkowicz: Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego, Poznań 1947, s. 50 i nast.
 73. S. Pieprzny: Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Kraków 2003, s. 86 i nast.
 74. S. Pieprzny: Prywatyzacja zadań policji, (w:) Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, praca zbior. pod red. S. Pikulskiego, W. Pływaczewskiego i J. Dobkowskiego, Olsztyn 2002,, s. 267 i nast.
 75. S. Pieprzny: Szczególne prawne formy działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, (w:) Jednostka w demokratycznym państwie prawa, praca zbiór, pod red. J. Filipka, Bielsko-Biała 2003, s. 484 i nast.
 76. S. Pikulski: Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, (w:) Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo- gospodarczej, praca zbior. pod red. W. Bednarka i S. Pikulskiego, Olszyn 2000, s. 99 i nast.
 77. T. Rabski: Sądowa ochrona samodzielności gminy, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 1-2, s. 46 i nast.
 78. Rezolucja 34/169 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z 1979 r. - Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego.
 79. Rozdział 8 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 6, poz. 56 z późn. zm.).
 80. Z. Rybicki: Kierownictwo, nadzór, koordynacja i kontrola, (w:) Z. Rybicki, S. Piątek: Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1988, s. 258.
 81. S. Sagan: Zasady etyki zawodowej policji w ujęciu "Deklaracji o Policji" Rady Europy, (w:) Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, praca zbior. pod red. J. Łukasiewicza, Rzeszów - Cisna 2002, s. 461 i nast.
 82. J. Staryszak: Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931, s. 93 i nast.
 83. A. Sylwestrzak: Kontrola administracji, Koszalin 1998.
 84. A. Sylwestrzak: Kontrola administracji publicznej w III RP, Gdańsk 2001.
 85. A. Sylwestrzak: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, (w:) Nauki prawne wobec przemian, praca zbior. Pod red. R. Sztychmilera, Olsztyn 2000, s. 16 i nast.
 86. A. Sylwestrzak: Najwyższa Izba Kontroli w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, (w:) Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, praca zbior. pod red. S. Pikulskiego, W. Pływaczewskiego i J. Dobkowskiego, Olsztyn 2002, s. 339 i nast.
 87. A. Sylwestrzak: Władza czwarta - kontrolująca, "Państwo i Prawo" 1992, nr 7, s. 87 i nast.
 88. M. Szewczyk: Nadzór jako instytucja materialnego prawa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1997, nr 1, s. 17 i nast.
 89. M. Szewczyk: Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności, własności i innych praw podmiotowych jednostki, Poznań 1996, s. 66.
 90. M. Szubiakowski: Podejmowanie działalności gospodarczej, "Gospodarka, Administracja Państwowa" 1989, nr 4, s. 10.
 91. Ed. Ura: Administracja bezpieczeństwa i porządku, (w:) Prawo administracyjne. Cześć druga, praca zbiór, pod red. Ed. Ury, Rzeszów 1997, s. 96.
 92. Ed. Ura: Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa, Rzeszów 1988, s. 22 i nast.
 93. M. Waligórski: Administracyjna regulacja działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji, Poznań 1998, s. 75.
 94. A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002.
 95. A. Wiśniewski: "Europejski kodeks etyki policyjnej". Podstawy, cele, założenia, wyzwania, (w:) " Policja" 2002, nr 1, s. 30 i nast.
 96. A. Wiśniewski: Europejski Kodeks Etyki Policyjnej jako podstawa standaryzacji policyjnych systemów działania (w:) Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, praca zbior. pod red. S. Pikulskiego, W. Pływaczewskiego i J. Dobkowskiego, Olsztyn 2002, s. 378 i nast.
 97. A. Wiśniewski: Kontrola służb bezpieczeństwa wewnętrznego a prawa człowieka, (w:) Prawa człowieka a policja. Ku standardom europejskim w procesie nauczania, Szczytno 2000, s. 60 i nast.
 98. J. Wójcikiewicz: Policja a społeczności lokalne, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 3.
 99. J. Zaborowski: Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 1977, s. 78 i nast.
 100. Zarys prawa administracyjnego. Działalność administracyjna, Warszawa 2001, s. 121 i nast.
 101. M. Zimmermann: Nauka administracji i polskie prawo administracyjne, Poznań 1949, s. 48 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu