BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołowiec Tomasz
Title
Ulgi uznaniowe formą pomocy publicznej dla przedsiębiorstw
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 35-37
Keyword
Pomoc publiczna, Ulgi podatkowe, Ordynacja podatkowa, Prawo podatkowe
Public aid, Tax incentives, Tax Code, Tax regulations
Abstract
Pomoc publiczna to przysporzenie, bezpośrednio lub pośrednio, przez organy udzielające korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów, przede wszystkim w drodze dokonywania na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych lub pomniejszenia świadczeń należnych od nich na rzecz sektora finansów publicznych na podstawie odrębnych ustaw lub innego tytułu prawnego. Przedstawiono cele jakim służy ustawa z 30 czerwca 2000 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. nr 60, poz. 704). Omówiono jej wpływ na zobowiązania organów podatkowych. Główny nacisk położono na zagadnienie ulg uznaniowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów", nr 3/1999.
  2. B. BRZEZIŃSKI, Podstawowe pojęcia ordynacji podatkowej, fw:] Studia nad ordynacja podatkową, Wydawnictwo TNOiK, Łódź-Toruń 1999, s. 80.
  3. B. BRZEZIŃSKI, M. KALINOWSKI, W. MORAWSKI, M. MASTERNAK, Komentarz do ordynacji podatkowej, ODDK, Gdańsk 2003, s. 49 i dalsze.
  4. A. FORNALCZYK, Jak przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej?, UOKiK, Warszawa 2003, s. 10-11.
  5. J. GŁUCHOWSKI, D. HANDOR, J. PATYK, J. SZYMAŃ-SKA, Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, PWN, Warszawa 2002, s. 22-24.
  6. "Monitor Podatkowy", nr 6/1996.
  7. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.).
  8. S. PRESNAROWICZ, Ordynacja podatkowa, [w:] Polskie prawo finansowe, Wydawnictwo KIK, Warszawa 1998, s. 235.
  9. "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego", nr 2/1994.
  10. Ustawa z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. nr 60, poz. 704 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu