BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolniak Radosław
Title
Wpływ indywidualizmu i kolektywizmu kulturowego na wdrażanie koncepcji zarządzania jakością
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 1, s. 38-43, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Kultura organizacji, Zachowania społeczne, Indywidualizm
Quality management, Corporate culture, Social behaviour, Individualism
Note
summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano jaki (pozytywny lub negatywny) wpływ na zarządzanie jakością mają czynniki charakteryzujące podejście indywidualistyczne i kolektywistyczne. W ten sposób podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy z punktu widzenia wdrażania zarządzania jakością lepsze jest indywidualistyczne czy kolektywistyczne podejście.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. CAMERON K.S., QUINN R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 2. DAHLGAARD J.J., KRISTENSEN K.,KANJI G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2000.
 3. HAMPDEN-TURNER CH., TROMPENAARS A., Siedem kultur kapitalizmu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 4. HAMPDEN-TURNER CH., TROMPENAARS A., Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 5. HOFSTEDE G., HOFSTEDE G.J., Cultures and Organizations: Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, McGraw-Hill, New York 2004.
 6. HOFSTEDE G., A Summary of My Ideas About National Culture Differences, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/ho-fstede/page3. htm.
 7. HOFSTEDE G., A Summary of My Ideas About Organizational Cultures, http://spitswww.uvt.nl/web/iric/hofstede/ page4.htm.
 8. HOFSTEDE G., Cultural Differences in Teaching and Learning, "International Journal of Intercultural Relations" 1986, nr 10.
 9. HOFSTEDE G., Culture Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage Publications, Bevery Hills 1980.
 10. HOFSTEDE G., Dimensions of National Cultures in Fifty Countries and Three Regions, [w:] Expiscation in Cross-Cultural Psychology, red. J.B. DEREGOWSKI, S. DZIURAWIEC, R.C. ANNIS, Swets and Zeitlinger, Lisse 1983.
 11. HOFSTEDE G., Geert Hofstede Cultural Dimensions, http://www.geert-hofstede.com/hofstede_panama.shtml.
 12. HOFSTEDE G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
 13. HOFSTEDE G., Organisational Culture, http://www. onepine.info/phof.htm.
 14. HOFSTEDE G., Organizing for Cultural Diversity, "European Management Journal" 1989, nr 7.
 15. IMD Report on International Competitiveness.
 16. KORPANTY J., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 2001.
 17. KRZEMIEŃ E., WOLNIAK R., Kulturowe uwarunkowania zarządzania jakością, [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unia Europejską, red. J. ŻUCHOWSKI, Radom 2004, s. 278-283.
 18. Kultura, http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura.
 19. MILEWSKI R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2002.
 20. Organizational Culture, http://www.onepine.info/ mcult.htm.
 21. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http:// www.parp.gov.pl/.
 22. The Culture Concept, http://www.umanitoba.ca/facul-ties/arts/anthropology/courses/122/modulel/culture.html.
 23. WOLNIAK R., Dystans wobec władzy w różnych krajach świata a zarządzanie jakością, "Problemy Jakości" 2006, nr l, s. 25-31.
 24. WOLNIAK R., Humanistyczne aspekty zarządzania jakością, [w:] Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, red. J. ŻUCHOWSKI, Radom 2004, s. 284-289.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu