BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osiński Joachim
Title
Państwo w procesie transformacji ustrojowej w Polsce
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Gospodarka Polska na Przełomie Wieków, 2004, nr 8, 23 s.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rola państwa w gospodarce, Reformy gospodarcze
Systemic transformation, States' role in economy, Economic reforms
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania: czym charakteryzował się proces budowy suwerennego państwa polskiego; jakie siły polityczne wpływały na kształt jego instytucji i mechanizmów tworzonych w jego trakcie; jaka była rola poszczególnych organów państwa w projektowaniu i przeprowadzaniu reform w innych, pozapolitycznych sferach rzeczywistości; czym charakteryzuje się i jakie ma znaczenie instytucja państwa obecnie; czy udało się zbudować państwo aprobowane przez obywateli.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. U. Beck, A. Giddens, S. Lash: Reflexive Modernization. Cambridge 1994.
 2. J. Beksiak: Państwo w polskiej gospodarce w latach 90. "Gospodarka Narodowa" nr 1-2/2001, s. 22 i nast. 90. "Gospodarka Narodowa" nr 1-2/2001, s. 22 i nast.
 3. P. Beres: The Social Democratic Response to Globalization. W: R. Cuperus, J. Kandel: European Social Democracy: Transformation in Progress. Amsterdam 1998.
 4. Biuletyn GUS "Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej i pośrednictwie finansowym w roku (1994..., 2000)".
 5. W.D. Burnham: Democracy in the Making. American Government and Politics. New Jersey 1986 Prentice-Hall, Englewoood Cliffs, s. 363.
 6. M. Cześnik, R. Markowski: Uwarunkowania budowy polskiego systemu partyjnego: instytucje i procesy. W: Budowanie instytucji państwa 1989-2001 w poszukiwaniu modelu. Red. I. Jackiewicz, Warszawa 2004, s. 28.
 7. R.A. Dahl: Demokracja i jej krytycy. Kraków 1995, s. 310-311.
 8. E. Damgaard: Teh Strong Parliaments of Scandinavia: Continuity and Charge of Scandinavian Parliaments. W: Parliaments in the Modern World, Changing Institutions. Ed. by G.W. Copeland and S.C. Patterson, Ann Arbor Michigan 1994, s. 101.
 9. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej. Praca po dred. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1997, s. 53-57.
 10. M.O. Dickerson, T. Flanagan: An Introduction to Government and Politics. Calgary 1994, s. 373 i nast.
 11. B. Dolnicki: Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce. Katowice 1994, s. 8.
 12. R. Elgie: Democratic Acountability and Central Bank Independence: Historical and Contemporary, National and European Perspectives. West European Politics 1998, vol. 21, nr 3, s. 53-76.
 13. K.A. Eliassen, M.N. Pedersen: The Profesionalization of Legislatures: A Comparative Study of Political Recruitment in Danmark and Norway. Odense 1975.
 14. E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski: Ustroje państw współczesnych. Lublin 1997.
 15. D. Held: Democracy and Globalization. W: D. Archibugi, D. Held, M. Kohler: Re-Imagining Political Community. Cambridge 1998.
 16. P. Hirst, G. Thompson: Globalization in Question. Cambridge 1996.
 17. H. Izdebski: Centrum Rządu w Polsce - stan obecny i kierunki zmian. Materiał roboczy - wersja końcowa. W: Materiały Reformy administracji publicznej. Dział II - Reforma "Centrum Rządu", z. 1: Funkcjonowanie i Aparat Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Praca pod red. H. Izdebskiego, Warszawa 1993 URM, s. 14.
 18. M. Jarosz: Krajobraz po prywatyzacji. W: Globalizacja. Gospodarka-Praca-Kultura. Praca pod red. J. Gardawskiego i J. Polakowskiej-Kujawy. Warszawa 2003 SGH, s. 203-218.
 19. D. Judge: The Failure of National Parliaments? "West European Politics" 1995, vol. 18 (3).
 20. Konstytucyjne systemy rządów. Praca pod red. naukową M. Domagały, Warszawa 1997 i inne.
 21. M. Kulesza: Reforma administracji publicznej w Polsce. Wprowadzenie powiatów. W: Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej. Warszawa 1999, z. 1, s. 7-8.
 22. Kultury pozaeuropejskie i globalizacja. Praca pod red. naukową J. Zdanowskiego, Warszawa 2000.
 23. Z. Leoński: Reforma powiatowa - zagadnienia prawno-ustrojowe. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr 3/1993, s. 21.
 24. J.G. March, J.P. Olsen: rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Political Life. New York 1989 Free Press.
 25. Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu. Praca pod red. T.S. Edvardsena i B. Hagtveta. Warszawa 1994, s. 131-146.
 26. J.P. Olsen: Foran en ny offentlig revolusjon. "Nytt Norsk Tidsskrift" nr 3/1986.
 27. J. Osiński: Problemy aksjologii samorządności lokalnej w krajach nordyckich i w Polsce. W: Samorząd gminny w Polsce. Doświadczenia i perspektywy. Praca pod red. B. Nawrota i J. Pokładeckiego, Poznań 1999, s. 59-71.
 28. J. Osiński: System administracji publicznej w Polsce a członkostwo w Unii Europejskiej. Studia i Prace KES SGH, z. 1, Warszawa 2001, s. 76-91.
 29. Parlament w demokracjach zachodnich. Praca pod red. Z. Kiełmińskiego i T. Mołdawy. Warszawa 1992, s. 8-10.
 30. Parliaments in the Modern World. Changing Institutions. Ed. by G.W. Copeland and S.C. Patterson, Ann Arbor Michigan 1994, s. 6-11 i inne.
 31. M. Pol: Reforma centrum gospodarczego rządu. Sprawozdanie z działalności pełnomocnika RM ds. reformy centrum gospodarczego rządu. "Przegląd Rządowy" nr 6-7/1997.
 32. P. Przeciszewski: Reforma Centrum Administracyjno-Gospodarczego Rządu (CAGR). W: Budowanie instytucji państwa 1989-2001 w poszukiwaniu modelu. Red. I. Jackiewicz, Warszawa 2004, s. 66.
 33. J. Regulski: Nowy ustrój, nowe szanse, nowe problemy. W: Podstawowe wartości i założenia reformy ustrojowej. Warszawa 1999, s. 18-19.
 34. P.H. Russel: The Judiciary in Canada: The Third Branch of Government. Toronto 1987.
 35. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencja. Informacja o działalności Sejmu, Warszawa 1996, s. 23.
 36. Z. Szeliga: Rada Ministrów a Sejm 1989-1997. Lublin 1998, s. 17.
 37. W. Szymański: Globalizacja wyzwania i zagrożenia. Warszawa 2001, s. 93 i nast.
 38. World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Oxford 1987.
 39. Dz.U. 1998, nr 91, poz. 576, 577, 578.
 40. Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603.
 41. Dz.U. 1998, nr 103, poz. 652.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu