BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klat-Górska Elżbieta, Klat-Wertelecka Lidia
Title
Oznaczenie strony w decyzji administracyjnej
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 7-8, s. 44-59
Keyword
Administracja publiczna, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo administracyjne, Proces podejmowania decyzji
Public administration, Code of Administrative Procedure (CAP), Administrative law, Decision making process
Abstract
W postępowaniu administracyjnym organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja rozstrzyga sprawę co do istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Decyzja administracyjna ma charakter materialnoprawny, gdyż za jej pomocą następuje autorytatywna konkretyzacja bezwzględnie obowiązującej normy prawa administracyjnego. W artykule przedstawiono oznaczenie strony w decyzji administracyjnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Adamiak: Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 21-23.
 2. B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 2002.
 3. B. Adamiak, J. Borkowski: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1996, s. 171.
 4. B. Adamiak, J. Borkowski: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003, s. 142.
 5. J. Borkowski: Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra 1998, s. 55.
 6. J. Borkowski: Zakres przedmiotowy kodeksu postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji, "Państwo i Prawo" 1980, nr 5, s. 40.
 7. J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński, K.p.a. Komentarz, Warszawa 1989, s. 112.
 8. J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki: Ordynacja podatkowa, Wrocław 2003, s. 688 i nast.
 9. W. Chróścielewski, J.P. Tarno: Postępowanie administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2002, s. 120.
 10. A. Doliwa, T. Mróz: Wspólnoty mieszkaniowe - podziały i łączenie, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 9, s. 391.
 11. DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 12. DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 13. DzU z 1997 r. nr 121, poz. 770 z późn. zm.
 14. DzU z 1999 r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 15. DzU z 2000 r. nr 80, poz. 903 z późn. zm. (tekst jednolity).
 16. DzU z 2000 r. nr 86, poz. 958 i nr 114, poz. 1193.
 17. DzU z 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 18. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 19. DzU z 2000 r. nr 353 z późn. zm. (tekst jednolity).
 20. DzU z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.
 21. Dzu z 2001 r., nr 79, poz. 855.
 22. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm., poz. 1591 z późn. zm., poz. 1592 z późn. zm.
 23. Dzu z 2003 r. nr 49, poz. 408.
 24. E. Gniewek: Prawo rzeczowe, Warszawa 2002, 4 wydanie, s. 157.
 25. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa - Poznań 1992, s. 131.
 26. J. Jendrośka: Pojęcie decyzji administracyjnej i jej trwałość, (w:) Problemy praworządności w działaniu administracji państwowej, pod red. L. Bara, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 74.
 27. A. Matan: Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Katowice 2001, s. 44.
 28. M.J. Naworski: Status prawny wspólnoty mieszkaniowej, "Monitor Prawniczy" 2002, nr 13, s. 593.
 29. M. Nazar: Status cywilnoprawny wspólnoty mieszkaniowej, "Rejent" 2000, nr 4, s. 128.
 30. M. Pazdan, (w:) Kodeks cywilny, t. I. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2002, 3. wydanie, s. 103.
 31. J. Pokrzywnicki: Postępowanie administracyjne, Warszawa 1948, s. 183.
 32. Postanowienie SN z 9 listopada 2001 r., III RN 189/01, OSNAPiUS 2002, nr 8, poz. 1777.
 33. H. Poleszak: Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej w postępowaniu przed NSA, "Nowe Prawo" 1994, nr 1, s. 25.
 34. Postanowienie SN z 13 czerwca 2002 r., III RN 24/02 (niepublikowane).
 35. Postanowienie SN z 3 października 2002 r., III RN 172/01 (niepublikowane).
 36. Z. Radawński: Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z 14 lutego 2003 r., "Przegląd Sądowy" 2003, nr 7-8, s. 6 i nast.
 37. Z. Radwański: Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2003, 6. wyd., s. 180.
 38. W. Siedlecki: Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972, s. 153.
 39. J. Skrzydło-Niżnik: Z problematyki prawnej ochrony interesów gmin w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 1993, nr 6, s. 166-170.
 40. A. Stelmachowski: Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 155.
 41. M. Szewczyk: Podmiotowość prawna gminy, RPEiS 1993, nr 3, s. 45.
 42. M. Szubiakowski: Glosa do wyroku NSA z 9 listopada 1995 r., V SA 418/94, "Glosa" 1997, nr 10, s. 13.
 43. Uchwała NSA z 26 listopada 2001, OPK 19/01, ONSA 2002, nr 2, poz. 68.
 44. Uzasadnienie decyzji SKO we Wrocławiu z 4 grudnia 2002 r., 4122/438/02.
 45. Uzasadnienie uchwały 7 sędziów NSA z 19 maja 2003 r., OPS 1/03, "Wokanda" 2003, nr 10, s. 34.
 46. Uzasadnienie wyroku NSA z 16 grudnia 1998 r., I SA 339/98, LEX nr 44548.
 47. Uzasadnienie wyroku SN z 20 września 2002 r., III RN 144/01, "Ochrona Środowiska. Przegląd" 2003, nr 3, s. 75.
 48. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1998 r., s. 214-215.
 49. Wyrok NSA z 26 marca 1992 r., SA/Wr 3000/92, "Wspólnota" 1992, nr 33, s. 21.
 50. Wyrok NSA z 9 września 1998 r., IV SA 2027/96, LEX nr 43794.
 51. Wyrok NSA z 9 września 1998 r., IV SA 2027/98 (niepublikowany).
 52. Wyrok NSA z 24 marca 2000 r., IV SA 1940/99.
 53. Wyrok NSA z 11 października 2000 r., IIII SA/Kr 115/98.
 54. Wyrok NSA z 27 grudnia 2000 r., II SA/Gd 1443/98 i II SA/Gd 629/99.
 55. J. Zimmermann: Glosa do orzeczenia TK z 29 września 1993 r. (K 17/92), "Państwo i Prawo" 1994, nr 4, s. 109.
 56. T. Żyznowski: Firma w kodeksie cywilnym, "Przegląd Sądowy" 2003, nr 9, s. 47.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu