BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ninard Grzegorz
Title
Formalnoprawne wymogi ochrony środowiska w procedurze tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Source
Samorząd Terytorialny, 2004, nr 9, s. 49-63
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Spatial development, Spatial planning, Environmental protection, Environmental law, Polish Act on Spatial Planning and Development
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie formalnoprawnych uwarunkowań ochrony środowiska w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności, w jakim zakresie procedury uregulowane w Prawie ochrony środowiska wpływają na realizację procedury planistycznej opisanej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 17 wymienione są poszczególne etapy tej procedury, jakie muszą być zastosowane oraz kolejność, w jakiej należy ich dokonać, by plan ten mógł powstać.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 488-489.
 2. B. Bodziony, R. Dziwiński, P. Gniadzik: Zagospodarowanie przestrzenne, Warszawa 1998, s. 46.
 3. DzU z 1982 r. nr 11, poz. 79 z późn. zm.
 4. DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1085 z późn. zm.
 5. R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995, s. 60.
 6. L. Jastrzębski: Prawne zagadnienia ochrony przyrody, Warszawa 1980, s. 45.
 7. J. Jendrośka: Dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa i oceny oddziaływania na środowisko, Podręcznik "W drodze do Unii Europejskiej", Rozdział I: Seminarium pt. "Ustawodawstwo horyzontalne w ochronie środowiska" - 15-16 marca 2003 r., na stronach: www.ecp.wroc.pl/edu/podrecznik/dostep.html.
 8. J. Jendrośka: Ocena oddziaływania na środowisko, s. 56 i nast.
 9. J. Jendrośka, (w:) Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, pod red. J. Jendrośki, Wrocław 2001, s. 279-298.
 10. E. Klat, L. Klat-Wertelecka: Ochrona gruntów rolnych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, "Rejent" 1996, nr 9, s. 74.
 11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz KOmentarz do Konstytucji RP z 1997 r., pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 135.
 12. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 13. E. Kremer: Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 r. "Przegląd Sądowy" 1997, nr 5, s. 38.
 14. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 192.
 15. M. Kulesza, W. Pańko: Ochrona środowiska a cele i zadania planowania, (w:) Ochrona środowiska w planowaniu, s. 15-17.
 16. J. Machowski: Problemy prawne ochrony środowiska, Warszawa 2000, s. 143-144.
 17. L. Mering: Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i prawie polskim, s. 134-136.
 18. Z. Niewiadomski: Samorząd a planowanie przestrzenne. Nowe instytucje prawne, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 6, s. 50.
 19. Z. Niewiadomski: Zagospodarowanie przestrzenne. Prawo i praktyka, Warszawa 1999, s. 175.
 20. K. Podgórski: Wymogi ochrony środowiska a organizacja i procedura palnowania przestrzennego, (w:) Ochrona środowiska w planowaniu, Wrocław 1984, s. 46-54.
 21. B. Poskrobko: Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 1998, s. 217-218.
 22. W. Radecki, J. Sommer, W. Szostek: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym oraz wybrane przepisy wykonawcze. Komentarz, Wrocław 1995, s. 51.
 23. K. Stefańska: Przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, "Rejent" 1996, nr 3, s. 46.
 24. Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (DzU z 1994 r. nr 49, poz. 196 z późn. zm.).
 25. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 26. Ustawa z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (DzU nr 27, poz. 96 z późn. zm.).
 27. Ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (DzU z 1999 r. nr 15, poz. 139 z późn. zm.).
 28. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU nr 16, poz. 78 z późn. zm.).
 29. Ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU nr 109, poz. 1157 z późn. zm.).
 30. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
 31. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717).
 32. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880).
 33. Wyrok NSA z 27 stycznia 1995 r., SA/Rz 58/94, OwSS 1996, nr 3, poz. 87.
 34. Wyrok NSA z 24 listopada 1999 r., II SA 995/99, ONSA 2000, nr 4, poz. 173.
 35. Wyrok NSA z 20 września 2000 r., SA/Sz 518/00, LEX nr 49258.
 36. Wyrok NSA z 29 maja 2001 r., II SA/Wr 2350/00, OwSS 2001, nr 4, poz. 122.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu