BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepieniec-Puchalska Dorota
Title
Dostępność na wsi infrastruktury społecznej i handlowo-usługowej
Source
Handel Wewnętrzny, 2004, nr 4-5, s. 22-27
Keyword
Infrastruktura społeczna, Infrastruktura wsi, Warunki życia ludności, Ludność wiejska, Poziom życia, Usługi, Handel, Wieś
Social infrastructure, Rural infrastructure, People's living conditions, Rural population, Living standard, Services, Trade, Village
Abstract
O warunkach i poziomie życia ludności decydują różne czynniki zarówno wewnętrzne dotyczące bezpośrednio rodziny, jak i zewnętrzne, dotyczące bezpośredniej okolicy i całego kraju. W artykule przedstawiono dostępność infrastruktury społecznej i handlowo-usługowej na wsi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, pod redakcją W. Warzywody-Kruszyńskiej, E. Kośmickiego, H. Januszka, AE, Poznań 2001.
  2. Diagnoza Społeczna 2003, www.diagnoza.com.pl (Załącznik 1).
  3. M. Janoś-Kresko, Wpływ przemian w sferze usług społecznych na zaspokajanie potrzeb polskich gospodarstw domowych na tle procesu integracji europejskiej, SGGW, Warszawa 1999, s. 408 i nast.
  4. Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 203.
  5. Pokolenie wygranych? Dzieci i młodzież w procesie transformacji społeczno-gospodarczej i politycznej Polski, pod redakcją J. Sztumskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2001.
  6. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2000. Rozwój obszarów wiejskich, UNDP, Warszawa 2000.
  7. Raport o Stanie Handlu Wewnętrznego Polska 2003, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej-Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2003, s. 47-48.
  8. M. Strzelecka, Współzależności między poziomem życia i sposobem życia, Warszawa 1981, s. 183 (maszynopis powielony).
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu