BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boni Michał
Title
Polskie przedsiębiorstwo a wejście do UE - szanse, zagrożenia, wyzwania, dylematy
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1, s. 17-25
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dialog społeczny, Przedsiębiorstwo na rynku, Prawo pracy, Relacje kierownik-podwładny, Integracja gospodarcza Polski z UE, Związki zawodowe
Human Resources Management (HRM), Social dialogue, Enterprise in the market, Labour law, Manager-subordinate relationships, Poland's economic integration with the EU, Trade unions
Company
Wspólnoty Europejskie, Unia Europejska (UE)
European Communities, European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Wejście Polski do Unii Europejskiej otwiera przestrzeń do zadawania nowych, niezwykle istotnych pytań. Niektóre z nich dotyczą oceny sytuacji polskich przedsiębiorstw po akcesji. Omówiono gotowość polskich przedsiębiorstw do uczestnictwa w procesach innowacyjnych, ich zdolność konkurencyjną. Podkreślono wagę adaptacyjności przedsiębiorstw i inwestowania w kapitał ludzki. Poruszono temat harmonizacji polskiego prawa pracy ze standardami unijnymi. Zwrócono uwagę na problem zmieniajacej się filozofii prawa pracy oraz dialogu społecznego i roli związków zawodowych. W kontekście prowadzonych rozważań zadano pytanie, czy i w jakiej skali wejście do UE może wpłynąć na ograniczenie szarej strefy w Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu