BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorupińska Katarzyna
Title
Dlaczego partycypacja pracownicza?
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2004, nr 1s, s. 83-94, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Relacje kierownik-podwładny, Dialog społeczny, Techniki zarządzania, Partycypacja finansowa, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Manager-subordinate relationships, Social dialogue, Management techniques, Financial participation, Personnel participation in management, Enterprise management
Abstract
Nowy europejski model partycypacji opiera się na realnym zaangażowaniu pracowników w realizację celów przedsiębiorstwa, przyznaniu im większej swobody działania i większej odpowiedzialności oraz zacieśnianiu partnerskich relacji między pracownikami i kierownictwem. Niniejsze opracowanie ma na celu określenie głównych czynników, które wpływają na rozwój i obecne znaczenie różnych form partycypacji oraz prezentację zmian w jej obszarze jakie zaszły w latach 90 (w oparciu o wyniki badań EPOC [Employee Direct Participation in Organizational Chang] przeprowadzonych w 1996 r. na zlecenie Europejskiej Fundacji Poprawy Życia i Warunków Pracy). Om ówiono istotę partycypacji pracowniczej, jej funkcje oraz obecne trendy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blumberg P. (1968), Industrial Democracy: The Sociology of Participation, The Sociologyof Social Welfere Series, London.
 2. Borkowska S. (1997), Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa.
 3. Carley M. (2002), Industrial Relations in the EU Members States and CandidateCountries, "European Industrial Observatory", Dublin.
 4. Cole G. D. (1957), The Case of Industrial Partnership, New York.
 5. Dachler P.H., Wilper B. (1978), Conceptual Dimensions and Boundaries of Participationin Organizations: A Critical Evaluation, "Administrative Science Quarterly", 23/1.
 6. Dąbrowski M. (1986), Ekonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej,Wydawnictwo PAN, Warszawa.
 7. Farnham D., Pimlott J. (1983), Understanding Industrial Relations, Cassel.
 8. Gill C., Krieger H. (2000), Recent Survey Evidence on Participation in Europe: Towardsa European Model?, "European Journal of Industrial Relations", vol. 6.
 9. Heller F., Pusic E., Strauss G., Wilper P. (1998), Organizational Participation: Myth andReality, Oxford University Press, Oxford.
 10. Hyman J., Mason B. (1995), Managing Employee Involvment and Participation, Sage.
 11. Knudsen H. (1995), Employee Participation in Europe, SAGE Publications, London.
 12. Kolvenbach W. (1978), Employee Councils in European Companies, Kluwer, TheNetherlands.
 13. Kowalik T. (1985), Demokracja przemysłowa, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa.
 14. Kożusznik B. (1992), Człowiek i zespól. Psychologiczna problematyka autonomiiuczestnictwa, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 15. Lammers C. J. (1992), Organizational Democracy, w: Szell G., Concise Encyclopediaof Participation & Co-Management, Walter de Gruyter.
 16. Maisner J. (1988), Mitbestimmung w RFN, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 17. (1997), New Forms of Work Organizational. Can Europe realise its Potential?, EuropeanFoundation for the Improvement of Livng and Working Condition.
 18. Poole M., Lansbury R., Wailes N. (2001), Participation and Industrial Democracy.Revisted: A Theoretical Perspective w: Models of Employee Participation in ChangingGlobal Enviroment, Markey R., Gollan P., Hodgkinson A., Chouragui A., Veersma V(eds.), Ashgate, Burlington, USA.
 19. Poutsma E., Hendrickx J., Huijgen F. (2003), Employee Participation in Europe:In Search of the Participative Workplace, "Economic and Industrial Democracy", vol.24(1).
 20. Psimmenos I. (1997), Globalisation and Employee Participation, Ashgate, Burlington,USA.
 21. Richardson M. (1999), Employee Participation and Involvment, w: Employee Relations,Hollinshead G., Nicholls P., Tailby S., Employee Relations, Pitman Publishing,London.
 22. Sajkiewicz A., red. (2000), Organizacja i kierowanie, w: Zasoby ludzkie w firmie, Poltext,Warszawa.
 23. Salomon M. (1998), Industrial Relations. Theory and Practice, Prentice Hall, London.
 24. Shackleton J. R. (1998), Industrial Relations Reform in Britain since 1979, Journal ofLabor Research", vol. 19.
 25. Stankiewicz W. (1998), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 26. Suchowicz W. (1991), Przedstawicielstwo pracownicze w zakładzie pracy, Zeszyt 1(34),IPiSS, Warszawa.
 27. Traxler F. (2002), Collective bargaining coverage and extension procedures, "EuropeanIndustrial Observatory", Dublin.
 28. Worker Representation in Europe (1998), Labour Research Department booklets,1/8/March, Rochdale.
 29. Zimkiewicz K. (1991), Techniki zarządzania, PWE, Warszawa.
 30. http://www.oecd.org/scrits/cde/DoQuery.asp - OECD
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu