BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Joanna
Title
Metody oceny poziomu wsparcia rolnictwa w statystyce OECD
Methods of estimation of agricultural support level in the OECD statistics
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 2, s. 81-90, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Interwencjonizm państwa, Ochrona rynku rolnego, Statystyka, Rolnictwo
Government intervention, Agricultural market protection, Statistics, Agriculture
Note
summ., rez.
Company
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstract
W opracowaniu przedstawiono założenia metodologiczne oraz omówiono poszczególne narzędzia statystyczne OECD służące do pomiaru i oceny wielkości pomocy państwa w rolnictwie. W statystyce tej instrumenty polityki rolnej klasyfikuje się według trzech głównych kategorii określonych odpowiednio dla podmiotu i przedmiotu polityki gospodarczej. Są to: wskaźnik wsparcia producenta (PSE), wskaźnik wsparcia konsumenta (CSE) i wskaźnik wsparcia usług (GSSE). Wartość całkowitą wsparcia wynikającego z realizowanej polityki rolnej szacuje się za pomocą wskaźnika wsparcia ogółem (TSE). W artykule pokazano również metody pomiaru poziomu interwencji rynkowej i ochrony rynków rolnych za pomocą odpowiednich wskaźników. Pracę zakończono omówieniem problemów metodologicznych i interpretacyjnych, które należy brać pod uwagę prowadząc badania i analizy poziomu globalnego wsparcia z wykorzystaniem mierników i metod OECD. (abstrakt oryginalny)

In the article methodological assumptions were presented as well as respective OECD statistical tools of measurement and assessment of public aid level in agriculture have been presented. In the statistics measurements of agricultural policy are classified according to three main categories defined particularly for subject and object of economic policy. They are: Producer Support Estimate (PSE), Consumer Support Estimate (CSE) and General Services Support Estimate (GSSE). The total value of support coming from accomplishing agricultural policy is assessed by Total Support Estimate (TSE). In the further part of the article the measurement methods of government intervention level and agricultural market protection by means of appropriate coefficients have been presented. At the end methodological and interpretative problems for which allowance should be made when someone explores and analyses level of global support using the OECD measurements and methods were discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. OECD (2005), Agricultural policies in OECD countries. Monitoring and evaluation, Paris
  2. OECD (2004), Agricultural support: how is it measured and what does it mean?, www.oecd.org/publications/Pol_brief
  3. Portugal L. (2002), Methodology for the measurement of support and use in policy evaluation, OECD, Paris
  4. Tangermann S. (2005), Is the concept of the Producer Support Estimate in need of revision?, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers no 1
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu