BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konecki Krzysztof, Chomczyński Piotr
Title
Wymiar merytoryczny i sieciowy w percepcji menedżerów polskich firm produkcyjnych
The Meritocratic and Social Net Dimension in Perception of Polish Production Companies Managers
Source
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 3, s. 43-58, bibliogr. 12 poz.
Organization and Management
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polityka personalna, Kapitał społeczny, Styl zarządzania, Zachowania społeczne, Kwalifikacje pracowników, Kierownicy w przedsiębiorstwie
Human Resources Management (HRM), Personnel policy, Social capital, Management style, Social behaviour, Qualifying employees, Managers in a enterprise
Note
streszcz., summ.
Country
Rzeszów, Warszawa, Łódź, Poznań
Rzeszów, Warsaw, Lodz, Poznan
Abstract
W artykule przedstawiono kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego. Główną weryfikowaną hipotezą jest przypuszczenie o istnieniu związku pomiędzy kulturą regionu a pojawieniem się określonych form kapitału społecznego. Analiza tego związku jest przeprowadzana na poziomie socjetalnym i organizacyjnym. Wnioski oparte są na badaniach empirycznych firm produkcyjnych, przeprowadzonych w czterech regionach (Poznań, Łódź, Warszawa, Rzeszów) w roku 2003.

In the paper we tried to present results of our research conducted among production company managers from Warszawa, Łódź, Poznań and Rzeszów. In this article we are interested in the managers' perception of position appointment rules. According to our studies we are able to distinguish two basic symptoms of appointment rules: meritocratic and social net ones. We tried to examine respondents' participation in non-government organization (NGO) and frequency of managers' friendship and neighbor contacts. There is also checked a link between meritocratic and net attitude among managers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banfield E., The Moral Basis of a Backward Society. Free Press, Glencoe 1958, III.
 2. Bourdieau Pi., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 3. Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy systemu nauczania, PWN, Warszawa 1990.
 4. Bratnicki M., Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2001.
 5. Bullen P., Onyx J., Measuring Social Capital in Five Communities in NSW, bez daty.
 6. http://www.mapl.com.au (24.09.2003).
 7. Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988, 94: 95-120.
 8. Dyduch W., Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, bez daty, www.estakada.pl 28,09.2003.
 9. Fukuyama F., Zaufanie, PWN, Wrocław - Warszawa 1997.
 10. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 11. Pulnam R., The Prosperous Community: Social Capital and Public Life, "American Prospect" 1993, 13: 35-42.
 12. Szczepański M., Tożsamość regionalna- w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań, [w:] Gorzelak G., Szczepański M.S., Zarycki T., Rozwój. Region. Społeczeństwo, Wydawnictwa Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa, Katowice 1999.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu