BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy
Title
Czynniki kształtujące silne i słabe strony przedsiębiorstw państw członkowskich UE w zakresie innowacji
Factors Shaping Strong and Weak Sides of Enterprises in Member States of the European Union in the Range of Innovation
Source
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 3, s. 59-75
Organization and Management
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Globalizacja rynków, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Enterprise innovation, Company on the international market, Globalization of markets, Enterprise value measures, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród kierowników przedsiębiorstw funkcjonujących w Unii Europejskiej na temat czynników kształtujących silne i słabe strony firm w zakresie innowacji. Problematykę tę scharakteryzowano przy pomocy mierników: 1) procentowego udziału opinii kierowników o innowacyjności własnego przedsiębiorstwa na tle głównych konkurentów; 2) procentowego udziału opinii kierowników o najważniejszych czynnikach objaśniających silne strony własnych przedsiębiorstw w zakresie innowacji; 3) procentowego udziału opinii kierowników o najważniejszych, nie zaspokojonych potrzebach własnego przedsiębiorstwa w zakresie innowacji. Wartości tych mierników pozwoliły stworzyć obraz przedsiębiorstwa innowacyjnego w UE, mogącego stanowić benchmark dla firm polskich.

In this publication the results of empirical researches carried out among managers of the enterprises functioning in European Union are discussed. Mentioned researches related to shaping strong and weak sides of the firms in the range of the innovations. This problem is characterized by the following measures: 1) percentage share of the managers' opinions (self-opinion) about innovativeness of the own enterprise against a background of the main competitors, 2) percentage share of the managers' opinions about the most important factors explaining strong and weak sides of the own enterprise in the range of the innovations, 3) percentage share of the managers' opinions about the most important unsatisfied needs (weak sides) of the own enterprise in the range of the innovations. Values of these masures allowed to create a picture of the innovation enterprise in EU, which can makes the benchmark for Polish firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Baruk, Dylematy zarządzania działalnością innowacyjną, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, pod red. R. Knosali, WNT, Warszawa 2004, t. 1, s. 77-86.
  2. J. Baruk, Innowacje elementem strategii rozwojowej przedsiębiorstwa, [w:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, pod red. J. Czarnoty i M. Moszkowicza, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003, cz. II, s. 238-248.
  3. J. Baruk, Istota innowacji i ich wpływ na rozwój regionów, [w:] Jakość życia w regionie, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Karkowskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 319-327.
  4. Innobarometer 2002, European Commission 2003, Directorate-General for Enterprise, EUR 17057, s. 1, 6 (tab. 1.1), 28 (tab. 2.1), 29-32, 38 (tab. 2.3).
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu