BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz
Title
Między poznaniem a działaniem - eklektyzm metodologiczny w zarządzaniu
Between the Cognition and the Activity - Methodological Eclecticism in Management
Source
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 3, s. 33-42, bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Keyword
Metodologia organizacji i zarządzania, Efektywność przedsiębiorstwa, Wzrost przedsiębiorstwa
Organisation and management methodology, Enterprise effectiveness, Enterprise growth
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono metodologię zarządzania, która wskazuje na reguły prowadzące do uzyskiwania wiarygodnej wiedzy i wdrażania zmian prowadzących do wzrostu efektywności działań organizacyjnych. Niestety jak dotąd nie ma skutecznej możliwości weryfikacji efektywności poznawczej i pragmatycznej różnych metod zarządzania dlatego dopuszczone jest stosowanie bardzo różnych, nawet sprzecznych podejść nazwanych "Eklektyzmem metodologicznym".

Methodology of management indicates rules leading to acquiring reliable knowledge and implementing changes leading to the growth of effectiveness of organisation activities. So far, we do not possess efficient means to verify cognitive and pragmatic effectiveness of different methods of management, thus we allow to apply very different, even contradictory approaches which is called "methodological eclecticism". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amsterdamski S., Nauka a porządek świata, PWN, Warszawa 1983.
 2. Armstrong M., A Handbook of Management Techniques, Kogan Page, London 1993.
 3. Bloor D., Knowledge and Social Imagery, Routledge&Kegan Paul, London 1975.
 4. Burrell G., G. Morgan, Sociological Paradigms and Organisational Analiysis, Heinemann, London 1979.
 5. Denzin N., The Research Act: Theorethical Introduction to Sociological Methods, Aldine Publishing Co, Chicago 1970.
 6. Feyerabend P., Against Method, Verso, London 1975.
 7. Feyerabend P., Przeciw metodzie, Siedmioróg, Wrocław 1996.
 8. Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Inter Esse, Kraków 1993.
 9. Garfinkel H., Studies in Ethnomethodology, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1967.
 10. Hempoliński M., Krytyka epistemologii fundamentalistycznej: R. Rorty i W. v. O. Quine, [w:] Pogranicza epistemologii, red. J. Niżnik, IFiS PAN, Warszawa 1992.
 11. Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.
 12. Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003.
 13. Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
 14. Krajewski W., Logiczny empiryzm a jedność nauki, [w:] Dziedzictwo logicznego empiryzmu, red. M. Czarnocka, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 15. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy i trendy, PWN, Warszawa 1999.
 16. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa 1968.
 17. Lakatos L, Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1995.
 18. Mesjasz C., Nauki o zarządzaniu a teoria systemów złożonych, "Organizacja i kierowanie" 2003, nr 4.
 19. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 2002.
 20. Ostasz L., Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999.
 21. J Popper K., Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, PWN 1999.
 22. Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1988.
 23. Rorty R., Filozofia a zwierciadło natury, Aletheia, Warszawa 1985.
 24. Strauss A., J. Corbin, Grounded Theory in Practice, Sage, Thousand Oaks, 1997.
 25. Sułek A., W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu