BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chadam Jan
Title
Wpływ uczestników organizacji wielopodmiotowych na poziom przychodów ze sprzedaży w badanych grupach kapitałowych
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 10, s. 24-28
Keyword
Grupa kapitałowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Sprzedaż produktu, Przychody
Capital group, Reporting in enterprises, Consolidated financial statements, Financial analysis of enterprise, Product sales, Revenue
Abstract
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób podmioty dominujące, a w jaki spółki zależne - składające się na grupę kapitałową - decydują o ostatecznym funkcjonowaniu całych organizacji. Do badań wykorzystano oficjalne raporty finansowe spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które sporządzają i publikują skonsolidowane sprawozdania finansowe. Dokonano wyłącznie analizy na poziomie przychodów ze sprzedaży. Ich wyniki pokazują, że w dalszym ciągu podmioty dominujące polskich grup kapitałowych decydują o sile całego ugrupowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. CHADAM, Ocena ryzyka inwestycyjnego polskich przedsiębiorstw w kontekście ścieżek ich powstawania "Przegląd Organizacji" 2002, nr 11.
  2. J. CHADAM, Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
  3. A. KARMAŃSKA, Analiza wskaźnikowa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 3 (602)/2000, s. 35-39.
  4. A. KARMAŃSKA, Uwarunkowania i specyfika analizy wskaźnikowej sprawozdań grupy kapitałowej, [w:] Zarządzanie w grupach kapitałowych, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia 2004, s. 334-352.
  5. M. ROMANOWSKA, M. TROCKI, B. WAWRZYNIAK, Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  6. M.S. SALTER, W.A. WEINHOLD, Diversification via Acquisition: Creating Value, "Harvard Business Review", July-August 1978, s. 166.
  7. J. M. TROCKI Zarządzanie grupą kapitałową, [w:] M. ROMANOWSKA, M. TROCKI, B. WAWRZYNIAK, Grupy kapitałowe w Polsce, Difin, Warszawa 1998.
  8. B. WAWRZYNIAK (red.), Polskie grupy kapitałowe. Perspektywa europejska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu