BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska-Piestrzyńska Agnieszka
Title
Sytuacja ekonomiczna włókiennictwa
Economic situation of the textile industry
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 11, s. 62-67
Keyword
Sytuacja gospodarcza, Efektywność ekonomiczna, Efektywność przemysłu, Pomiar efektywności, Wskaźniki rentowności, Wydajność pracy, Przemysł włókienniczy, Włókiennictwo
Economic situation, Economic efficiency, Industry effectiveness, Efficiency measurement, Profitability index, Labour efficiency, Textile industry, Textile industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono efektywność funkcjonowania branży włókienniczej w Polsce w latach 1995-2003. Przedmiotem oceny są m.in.: wskaźniki rentowności, wydajność pracy, poziom produkcji sprzedanej. Wyniki włókiennictwa ukazano na tle efektów ekonomicznych przemysłu ogółem.

The article presents the effectiveness of the textile sector in Poland in the years 1995-2003. The author assesses such parameters as profitability indicators, work productivity, level of sold production. Results for the textile sector are shown in comparison to a general economic performance of industry in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Gabrusiewicz, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wyższa Szkoła Inżynierska, Zielona Góra 1994 r., s. 30..
  2. Rocznik statystyczny przemysłu, GUS, Warszawa 2002 r., s. 4 tabl. 2: Podmioty gospodarcze według sektorów własności, sekcji i działów.
  3. Rocznik statystyczny przemysłu, GUS, Warszawa 2002 r., s. 119 tabl. 3: Wynik finansowy przedsiębiorstw przemysłowych.
  4. Strategia dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2005, dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 24.10.2000 r.
  5. Technological Innovation Concerning Textile Clothing Industry, New Fibres, 05.12.200 r., http://www.technica.net/NT/NT3/innovation.htm.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu