BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdyb Marek W.
Title
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw budowlano-montażowych
Competitiveness sources in construction and assembling enterprises
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 11, s. 74-83
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Przedsiębiorstwo budowlane, Badania ankietowe
Enterprise competitiveness, Competitive advantage, Construction company, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia wyniki ankiety wśród 50 przedsiębiorstw budowlano-montażowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Budownictwa. Jako najważniejsze czynniki ich konkurencyjności w eksporcie usług do innych krajów UE respondenci wskazali przede wszystkim: niską cenę ofertową, przewagę kapitałową, doświadczenie w kontaktach z danym rynkiem oraz poziom sprzętu i stosowanych technologii.

The author discusses results of the questionnaire carried out among 50 Polish construction and assembling enterprises. Low price offers, capital advantage, experiences in contacts with particular market, the quality of equipment and the level of applied technologies were indicated as the most vital competitiveness factors of services' exports to the EU markets by the respondents.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Werner, T. Jaworski, E. Wężyk, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlanych w procesie integracji z Unią Europejską, zeszyt 125, IGM, Warszawa 1997.
  2. A.Burak, Kosztowny pracownik, Rzeczpospolita, Ekonomia i Rynek, 6-7.10.2001.
  3. E. Zawadzki, Budownictwo polskie przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2002, s. 154-156.
  4. S. Krajewski, Restrukturyzacja majątkowa, [w:] E. Mączyńska (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wyd. DiG, Warszawa 2001, s. 182.
  5. Marek W. Zdyb, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw budowlano-montażowych w przededniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, WIP IOSP Politechnika Warszawska, praca doktorska (maszynopis), Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu