BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grużewska Agata
Title
Wpływ zmian cen żywca drobiowego oraz paszy na optymalną długość odchowu kurcząt brojlerów w produkcji niskotowarowej
Effect of Price Change of Live Chickens and Feed on the Optimal Length of Broiler Chicken Growing in Low-Scale Production
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 25-35, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Funkcja produkcji, Ceny, Hodowla drobiu, Analiza ekonomiczna produkcji, Analiza kosztów produkcji
Production function, Prices, Poultry farming, Economic analysis of production, Production cost analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W badaniach uwzględniono 14 cykli produkcyjnych kurcząt brojlerów, odchowywanych w prywatnej fermie w okolicach Siedlec w latach 2003-2005. Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano parametry wielomianowej krzywej wzrostu kurcząt oraz, uwzględniając cenę żywca drobiowego i paszy, oszacowano parametry funkcji produkcji, wyznaczono funkcję kosztów paszy, funkcję produktu przeciętnego i marginalnego. Wykorzystując założenia teorii funkcji produkcji, dokonano podziału produkcji na etapy i określono optymalną długość odchowu kurcząt brojlerów, uwzględniając założone zmiany cen żywca i paszy.

The results of fourteen production cycles of broiler chickens, grown on a private farm situated close to Siedlce in the years 2003-2005, were analyzed in the research. The broiler growing was carried out in the intensive system including straw bedding and controlled feed utilization. Randomly selected chickens were weighed every seven days throughout the whole growing period. On the basis of the results obtained, parameters of a chicken growth polynomial curve were estimated. Moreover, production function parameters were estimated taking into consideration live chicken and feed prices. In addition, a feed cost function as well as an average and marginal product function were calculated. Production was divided into stages, taking into account the assumptions of the production function theory, and optimal length of the growing period for broiler chickens was determined according to the assumed changes in live chicken and feed prices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cox T.S., 1988. Curvefit Version 2.20A.
 2. Jamroz D., Preś J., 1978. Matematyczne modelowanie procesu wzrostu zwierząt. Cz. II. Badanie dynamiki wzrostu bukatów w fermach przemysłowych. Rocz. Nauk Rol. (73-C-4): 113-128.
 3. Kaliszewicz D., 1980. Metoda optymalizacji masy brojlerów kurzych ze względu na minimalizację kosztów jednostkowych. Zesz. Nauk. AR-T Olszt., Ekonomika 8: 57-66.
 4. Kisielińska J ., 1999. Zastosowanie nieliniowych modeli optymalizacyjnych do planowania produkcji w gospodarstwie rolniczym. Zag. Ekon. Rol. (2-3): 97-107.
 5. Kobuszyńska M., 2000. Stan i perspektywy przetwórstwa drobiu w Polsce. Przemysł Spożywczy (7): 27-29.
 6. Kobuszyńska M., Dybowski G., 2006. Rynek mięsa drobiowego i jaj. Rynek Rolny 1 (179): 56-60.
 7. Okularczyk S., 1994. Organizacyjne, rynkowe i ekonomiczne możliwości produkcji drobiarskiej w Polsce. Pol. Drob. 12: 23-24.
 8. Pabis S., 1978. Matematyczne modelowanie procesu wzrostu zwierząt. Cz. I: Dedukcyjne matematyczne modele wzrostu organizmów żywych. Rocz. Nauk Rol. (73-C-4): 95-111.
 9. Rekowski M., 1998. Wprowadzenie do mikroekonomii. POLSOFT-AKADEMIA, Poznań.
 10. Sekuła W., Figurska K., 2001. Spożycie żywności w latach 90. w Polsce. Przemysł Spożywczy (6): 2-3.
 11. Sokołowicz Z., 2002. Efektywność produkcji kurcząt brojlerów w latach 2000-2001. Zesz. Nauk. PTZ. Chów i Hodowla Drobiu (61): 87-88.
 12. StatSoft, Inc. (2001). STATISTICA (data analysis software system), version 6.
 13. www .netbrokers. pl
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu