BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisielińska Joanna
Title
Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej oraz sieci neuronowych do prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych z weryfikacją roli czasu
Application of Discriminant Analysis and Neutral Networks to Forecasting the Financial Standing of Farms with Consideration the Influence of the Time
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 37-46, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Gospodarstwa rolne, Sieci neuronowe, Analiza finansowa
Discriminant analysis, Arable farm, Neural networks, Financial analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem przedstawionych w artykule badań było zbudowanie funkcyjnych i sieciowych modeli dyskryminacyjnych, służących do klasyfikacji gospodarstw rolniczych. Efektem klasyfikacji było prognozowanie ich sytuacji finansowej na podstawie wielu cech, obejmujących między innymi zestawy wskaźników finansowych. Dodatkowo wyodrębniono cechy o największych mocach wyróżniania klas oraz porównano obydwa narzędzia - liniowe funkcje dyskryminacyjne i sieci neuronowe.

The aim of the research was to determinate a linear discriminant function and neural network that could be applied for classification of farms. The result of classification was forecasting financial situation of them, based on set of many variables, which including financial indicators. Models were built separately for each year, but they were verified in the rest. The additional aims were to determine the set of indicators with large forecasting ability, and to compare two classification methods - linear discriminant function and neural network. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance 23, September 1968.
 2. Altman E.I., Giancarlo M., Varetto F., CorporateDistress Diagnostic: Comparison Using Linear Discriminant Analysis and Neural Networks (the Italian Experience), Journal of Banking and Finance 18,1994.
 3. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
 4. Harmol M., Czajka B., Piechocki M., Analiza dyskryminacyjna. Przegląd najważniejszych modeli, Przegląd Organizacji 4/2004.
 5. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość 5, 2001.
 6. Kisielińska J., Wykorzystanie liniowej funkcji dyskryminacyjnej oraz sieci neuronowych do prognozowania kondycji finansowej gospodarstw rolniczych, Przegląd Statystyczny nr 2, Tom 51/2004.
 7. Kulawik J., Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi, Studia i Monografie, z. 72, IERiGŻ, Warszawa 1995.
 8. Mączyńska E., Systemy wczesnego ostrzegania, Nowe Życie Gospodarcze, Nr 12, 2004.
 9. Olko-Bagieńska T., Ziętara W., Materiały do ćwiczeń z organizacji i ekonomiki gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1995.
 10. Staniec I., Analiza dyskryminacyjna w ocenie wiarygodności kredytobiorców, Taksonomia 11, Wrocław 2004.
 11. Witkowska D., Staniec I., Dychotomiczna klasyfikacja kredytobiorców przy użyciu wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Oeconomica 156, 2002.
 12. Wyszkowska Z., Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych, ATR, Bydgoszcz 1996.
 13. Yang Z.R., Platt M.B., Platt H.D., Probabilistic neural Networks in Bankruptcy Prediction, Journal of Business Research 44, 1999.
 14. Zalewska M., Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 15. Ziętara W., Kosiarek M., Tchorzewska E., Kondraszuk T., Rachunek ekonomiczny i analiza finansowa w przedsiębiorstwie rolniczym, Materiały metodyczne Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Brwinów 2004.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu