BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław, Chmielewska Marzena
Title
Fundusz udziałowy a efektywność spółdzielni mleczarskich
Share Fund and Effectiveness of Dairy Cooperatives
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2006, R. 5, nr 2, s. 63-76, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Spółdzielczość mleczarska, Finanse przedsiębiorstwa, Płynność finansowa, Zarządzanie finansami
Cooperative creameries, Enterprise finance, Financial liquidity, Financial management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono analizę zależności między poziomem funduszu udziałowego a sytuacją finansową spółdzielni mleczarskich. Spółdzielnie zasadniczo różniły się udziałem funduszu udziałowego w strukturze pasywów i funduszu własnego. Spółdzielnie o najwyższym funduszu udziałowym charakteryzowały się najwyższym poziomem inwestycji. W spółdzielniach tych występowała zadowalająca bieżąca płynność finansowa. Stwierdzono zbliżony i relatywnie wysoki udział zadłużenia ogólnego w strukturze finansowania spółdzielni, co stanowiło zagrożenie utraty szybkiej płynności finansowej. Zaangażowanie funduszu obcego było na ogół efektywne, gdyż w większości badanych lat wskaźnik dźwigni finansowej był dodatni. Nie odnotowano zasadniczych zależności między wielkością funduszu udziałowego a rentownością majątku i funduszu własnego.

The paper presents an analysis of relations between a level of share fund and financial situation of dairy cooperatives. The cooperatives differed from each other with share fund 's share in liabilities and share funds. The cooperatives of the highest level of share fund presented the highest level of investments as well as satisfactory current ratio. Moreover, a relatively similar share of generalliabilities in the cooperatives' financing structure was found, what threatened to lose quick liquidity. Involvement of loan fund was usually effective, since leverage remained positive most time. No essential relations between share fund's size and return on assets and equity were found. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bień W., 2002. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 2. Brzozowski B., 2003. Spółdzielczość wiejska. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków.
 3. Dworniak J., 1997. Zakładowy plan kont dla spółdzielni i innych przedsiębiorstw mleczarskich. Wydawnictwo Sanpollac, Warszawa.
 4. Dyka S., 1989. Rural Cooperatives in the services of the Polish countryside. Central Agriculture Union of "Reasant Self-Aid" Cooperatives, Warsaw.
 5. Janczyk T., 1976. Spółdzielczość polska, geneza, rozwój, perspektywy. Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa.
 6. Kusak A., 2006. Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 7. Mierzwa D., 2005. W poszukiwaniu nowego modelu spółdzielczości rolniczej. Wydawnictwo AR we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Strategia Mleko 2000. Opcje strategiczne dla spółdzielni mleczarskich, materiał pomocniczy do podejmowania decyzji. Wydawnictwo KRS, Warszawa 2000.
 9. Wasilewski M., Kowalczyk A., 2004. A comparative analysis of dairy cooperatives according to quality of management and production. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Economics, Volume 7, Issue 2.
 10. Wasilewski M., Chmielewska M., 2006a. Own capital versus profitability and financial liquidity of dairy cooperatives. [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, Tom II. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Wasilewski M., Chmielewska M., 2006b: Dźwignia finansowa w kształtowaniu kondycji ekonomicznej spółdzielni mleczarskich. [w:] (red.) Karpuś P., Finanse przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 12. Wędzki D., 2003. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Wyrzykowska B., 2000. Procesy dostosowawcze w branży mleczarskiej do warunków gospodarki rynkowej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 39.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu