BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewski Marcin
Title
Modelowanie jednomiesięcznych zmian nominalnego kursu euro do amerykańskiego dolara
Monthly changes modeling of the nominal exchange rate of EUR against USD
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 3, s. 12-22, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kształtowanie kursu walutowego, Kurs walutowy, Prognozowanie kursów walut, Statystyka gospodarcza
Exchange rate developments, Exchange rates, Exchange rates forecasting, Economic statistics
Note
summ., rez.
Abstract
Artykuł przedstawia metodę badania wpływu stóp procentowych Libor na kurs walutowy EURO/USD na rynku Forex za pomocą zweryfikowanego modelu opartego na teorii niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych (UIP). Badanie to było prowadzone w latach 1995-2004. Wyniki empiryczne pokazały, że otrzymany model nie był zgodny z teorią UIP. Dysparytet stóp procentowych okazał się istotny statystycznie, lecz wpływał na kurs przeciwnie niż postulowano w modelu teoretycznym. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystywane przy budowie prognostycznego modelu kursu walutowego. (abstrakt oryginalny)

This study aims at determining an influence of Lib or interest rates on EUR/USD exchange rate on FOREX market. The survey evaluates uncovered interest parity (UIP) model and is based on long time series. Diagnosis of that phenomenon will contribute to development offorecasting model. Empirical results show that in years 1995-2004 UIP did not hold. However, interest rates parity has statistically essential impact on EUR/USD exchange rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bansal R., Dahlquist M. (2000), The Forward Premium Puzzle: Different Tales from Developed and Emerging Economies, "Journal of International Economics", nr 51
 2. Bożyk P., Misala J., Puławski M. (2002), Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa
 3. Brzeszczyński J., Keim R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG-Press, Warszawa
 4. Duwendag D., Ketterer K.H., Kösters W., Pohl R., Simmert D. B. (1996), Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa
 5. Galati G., Fornari F., Mesny P., Gallardo P., Mallo C. (2005), Triennial Central Bank Surwy. Foreign Exchange and Derivatives Market Activity in 2004, Bank for International Settlements, Basel
 6. Henderson C. (2002), Currency Strategy. The Practitioner's Guide to Currency Investing, Hedging and Forecasting, John Wiley & sons, Chichester
 7. Romer D. (1996), Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Companies, Burr Ridge
 8. Rubaszck M. (2003), Model równowagi bilansu płatniczego. Zastosowanie wobec kursu złotego, „Bank i Kredyt", maj
 9. Rubaszek M., Serwa D. (2001), Prognozowanie kursu walutowego. Model nadzwyczajne/ stopy zwrotu z inwestycji zagranicznych, „Bank i Kredyt", nr 9
 10. Serwa D., Smolińska-Skarżyńska A. (2004), Reakcje kursu walutowego na zmiany poziomu stóp procentowych. Analiza zdarzeń dla danych dziennych, „Bank i Kredyt", styczeń
 11. Taylor F. (2000), Rynki i opcje walutowe. Dom Wydawniczy ABC, Kraków
 12. Zabielski K. (1999), Finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu