BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Andrzej
Title
Rozwiązania instytucjonalne i prawne w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy w Unii Europejskiej i w Polsce
Solutions in Range of Protection of Workers in Chance of Insolvency of Employer in Union European and in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 125-129, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Stowarzyszenie Polski z WE, Prawo pracy
Poland's Association with the EC, Labour law
Note
summ.
Company
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Abstract
Dyrektywa Rady Europy nr 80/987 z 20 października 1980 roku jest podstawowym dokumentem regulującym ochronę roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w krajach Unii Europejskiej. Polska starając się o członkostwo w UE, zobligowana została również do dostosowania wewnętrznego prawa do przepisów Wspólnoty z zakresu ochrony roszczeń pracowników. Efektem tych działań było uchwalenie w dniu 29 grudnia 1993 roku ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Na mocy tej ustawy powołany został Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o którym mowa w artykule.

The European system for legal protection of employees who not received their remuneration due to their employer's permanent insolvency is based on guarantee founds. The general principles of payments and funds' operations are laid out in Directive 987/EC of 1980, issued to eliminate discrepancies between EU member countries. The EU pattern is followed in Poland, where the function of a guarantee funds is performed by the Employee Benefit Guarantee Fund established in 1994 by virtue of low on employee rights' protection in case of employer's insolvency, dated 29 December 1993. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Rady Europy nr 80/987 z 20 października 1980 r. dotycząca ochrony roszczeń pracowniczych w przypadkach niewypłacalności pracodawcy, Dz. Urz. Wspólnot Europejskich nr L 238 z dnia 28.12.1980 roku.
  2. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU z 1994 r. poz. 1; zm. DzU z 1995 r. nr 87, poz. 435, DzU z 1996 r. nr 5, poz. 34, DzU z 1998 r. nr 28, poz. 153, DzU nr 106, poz. 668, DzU nr 123, poz. 776, DzU nr 137, poz. 887, DzU z 2000 r. nr 48, poz. 550, DzU z 2001 r. nr 154, poz. 1793.
  3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół, DzU z 2001 r. nr 154, poz. 1793.
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, DzU z 2002 r. nr 24, poz. 249.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu