BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Andrzej
Title
Wypłaty jednorazowych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instrument ochrony miejsc pracy
One-off Benefit Payments from Guaranteed Worker Benefit Fund as an Instrument of a Job Protection Policy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 130-136, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Prawo pracy, Ochrona pracy, Fundusze celowe
Labour law, Work protection, Target funds
Note
summ.
Company
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Abstract
Na mocy ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy z 29 grudnia 1993 roku, powołano Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz ten jako m.in. instrument ochrony miejsc pracy, finansował wypłaty jednorazowych świadczeń na rzecz pracowników zatrudnionych u pracodawców przechodzących chwilowe trudności finansowe. Wyniki badań przeprowadzonych przez autora w jednym z Terenowych Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dowiodły, że ta forma ograniczania rozmiarów bezrobocia nie przyniosła spodziewanych rezultatów.

Companies having temporary financial problems and arrears of remuneration payments could apply for payments from the Guaranteed Worker Benefit Fund. The payments would cover staff remuneration plus obligatory social security payments due for a maximum of one month, and they would be paid on a one-off, no-return and interest-free basis. Since 1 January 2002 the payments have become unobtainable because of financial problems suffered by the Fund itself. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dane Krajowego Urzędu Pracy - Departamentu Funduszy.
  2. Koza A., Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jego rola we wspieraniu przedsiębiorstw w przypadku przejściowych trudności finansowych, [w:] Zarządzanie finansami współczesna tendencje w teorii i praktyce, Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000 r., s. 651 i następne.
  3. Koza A., Legal and institutional solutions in worker claims protection in case of employer in-solwency in Poland and European Union, Materiały z międzynarodowej konferencji w Rotterdamie nt. Together into the 21st Century, Rotterdam, November 2000, s. 106-107.
  4. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU z 1994 r. poz. 1; zm.: DzU z 1995 r. nr 87, poz. 435, DzU z 1996 r. nr 5, poz. 34, DzU z 1998 r. nr 28, poz. 153, nr 106, poz. 668, nr 123, poz. 776, nr 137, poz. 887, DzU z 2000 r. nr 48, poz. 550.
  5. Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych -i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół, DzU nr 154, poz. 1793.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu