BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gersdorf Małgorzata, Raczkowski Michał
Title
Odpowiedzialność za pracowniczy czyn nieuczciwej konkurencji
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 1, s. 8-14
Keyword
Nieuczciwa konkurencja, Konkurencja wewnętrzna, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy, Prawo pracy, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Obowiązki pracownicze
Unfair competition, Internal competition, Labour Code, Labour legislation, Labour law, Employees in enterprise, Employees responsibilities, Employee obligations
Abstract
Rozważania na temat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należą co do zasady do domeny prawa cywilnego, handlowego oraz prawa własności intelektualnej. Ustawa ta może jednak stanowić także przedmiot zainteresowania nauki prawa pracy, zwłaszcza w sytuacji, w której czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się pracownik. Autorzy opracowania stawiają dyskusyjną tezę, iż za czyny nieuczciwej konkurencji wobec pracodawcy (jeśli można je zakwalifikować także jako wykonywanie obowiązków pracowniczych), pracownicy odpowiadają na zasadzie prawa pracy, a spory na tym tle powinny być rozpatrywane przez sądy pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K.W. Baran, Procesowe prawo pracy, Zakamycze 2003, s. 138.
  2. T. Kuczyński, Nieuczciwa konkurencja jako kategoria prawa pracy, "Przegląd Sądowy" 1994, nr l, s. 20.
  3. M. Lewandowicz-Machnikowska, Podmioty prawa pracy zdolne do dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, nr 5, s. 21.
  4. W. Pyzioł, A. Walaszek-Pyzioł, Czyn nieuczciwej konkurencji (analiza pojęcia), "Przegląd Prawa Handlowego" 1994, nr 10.
  5. J. Skoczyński (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 430.
  6. J. Szwaja (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, Wyd. CH Beck, Warszawa 2000, s. 4 i 5.
  7. R. Tazbir, Ochrona interesów pracodawcy grzęd działalnością konkurencyjną pracownika, Zakamycze 1999, s. 102.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu