BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Grażyna
Title
Finansowe zabezpieczenie odpowiedzialności za szkodę ekologiczną
Hedging the Liability for Environmental Damage
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 177-183, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Ochrona środowiska, Prawo ochrony środowiska, Koszty ochrony środowiska, Kary ekologiczne, Opłaty ekologiczne
Environmental protection, Environmental law, Environmental protection costs, Environmental fine, Environmental fees
Note
summ.
Abstract
Nowe ustawodawstwo, które stwarza specjalne podstawy dotyczące odpowiedzialności cywilnej za straty i szkody ekologiczne, powołało do życia instytucję finansowego zabezpieczenia tej odpowiedzialności. To specjalne ustawodawstwo, obok ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (poś), obejmuje także ustawy: z 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (pa), z 1 grudnia 1961 roku Kodeks morski (km), z 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (pgig), z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (uoo), z 11 maja 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (uoogz). Autorka charakteryzując komórkę finansowego zabezpieczenia odpowiedzialności za szkody ekologiczne, stwierdził, że o ile instytucja ta na gruncie wymienionych ustaw pa i km zabezpiecza głównie roszczenia osób poszkodowanych, to w przypadku ustaw poś, pgig, upp i uoogz służy wzmocnieniu ochrony środowiska jako dobra ogólnospołecznego.

The subject of this article is a new financial instrument that has been introduced into the environmental legislation. It was inspired by Poland's ratification of two international conventions: the Vienna Convention on civil liability for nuclear damage and the Convention on civil liability for damages caused by pollution with oils. The instrument of hedging the liability for environmental damage has also been introduced into the Environment Protection Act, Geology and Mining Act, the Act on genetically engineered organisms and the Act on solid waste management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bukowska E., Regulacja gospodarczego korzystania ze środowiska w świetle nowych przepisów ochrony środowiska, [w:] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, ESESiZN Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 29, Jugowice-Wrocław 2002.
 2. Fiedor B., Graczyk A., Odpowiedzialność i ubezpieczenia ekologiczne, [w:] Instrumenty rynkowe w ochronie środowiska, ESESiZN Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 29, Jugowice-Wrocław 2002.
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU nr 62, poz. 627.
 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, DzU z 2001 r. nr 3, poz. 18.
 5. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, DzU nr 27, poz. 96 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, DzU nr 76, poz. 811.
 8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU nr 62, poz. 628.
 9. Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. Konwencja Wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, DzU z 1990 r. nr 63, poz. 370.
 10. Ustawa z dnia 29 listopada 1969 r. o przystąpieniu Polski do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzoną w Brukseli dnia, DzU z 1976 r. nr 32, poz. 184.
 11. Protokół do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami sporządzony w Londynie dnia 19 listopada 1976 roku, DzU z 1986 r. nr 20, poz. 104.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu