BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Licznerska Anna, Śrubkowska Małgorzata
Title
Badanie podobieństw w konsumpcji żywności przy pomocy analizy skupień
Survey of similarities in food consumption with support of concentration analysis
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 7, s. 46-54, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Konsumpcja żywności, Analiza skupień, Metody taksonomiczne
Food consumption, Cluster analysis, Taxonomic methods
Note
summ., rez.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W opracowaniu porównano Polskę z innymi krajami Unii pod względem poziomu spożycia artykułów żywnościowych. Szukanie podobieństw miało na celu uzyskanie odpowiedzi: czy i w jakim kierunku polski wzorzec konsumcji może się zmienić w wyniku procesu jego unifikacji? Podstawowym materiałem statystycznym, wykorzystanym w badaniach, były bilanse żywnościowe opracowywane przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO) za lata 1985-2000.

Nowadays a lot of stress is put on spatial research concerning huge areas such as continents, states, or regions. Many methods are employed for spatial researches which facilitate division of a large population into smaller groups, thus making characterisation easier, and also making definition of similarities and differences possible. Such methods are: the method of Wroclaw taxonomy and the Tchekanovski's method. These methods facilitated division of a population which was made up by the countries of the European Union and Poland into three groups of countries, and also separation of "atypical countries". Division was made by means of three diagnostic features, which pertained to consumption of chosen food products. The issue of food product consumption is very important, since the entry of Poland to the European Union is connected with emergence of a joint market. A joint market may, however, influence changes in the level and structure of food product supply and the model of consumption of Poles when Poland finds itself within the Union structure. Therefore, the article presents similarities and differences in food product consumption in the European Union countries and in Poland, and determination of those countries which Poland is most close to from the viewpoint of determined features.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczyk G. (2001): Zachowania konsumpcyjne i wzorce spożycia, AR, Poznań, www.ppr.pl
  2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 232-243
  3. Groszek T., Zagórski K., Zastosowanie taksonomii wrocławskiej, analizy czynnikowej do badań struktury społeczno-zawodowej ludności, "Wiadomości Statystyczne", GUS, nr 10, 1972, s. 26-28
  4. Gulbicka B., Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku, Studia i monografie IERiGŻ, Warszawa 2000, nr 96, s. 6
  5. Licznerska A., Śrubkowska M., Zmiany w konsumpcji żywności wybranych krajów, Materiały konferencyjne: Żywienie człowieka- inżynieria maszyn, ATR, Bydgoszcz 2003, s. 49-56
  6. Łuczak-Bakuła W., Globalizacja a zmiany na rynku żywności, Roczniki Naukowe SERiA, Bydgoszcz--Warszawa 2002, tom 4, zeszyt 3, s. 112 i 113
  7. Pociecha J., Podolec B., Sokołów A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa 1988, s. 93-95
  8. Szymańska E., Produkcja rolnicza, żywność i wyżywienie w rozwijającym się świecie z perspektywy Abedeen (sprawozdanie z konferencji). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Warszawa 1994, nr 6(245), s. 94
  9. Wilkin J., Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji, Roczniki Naukowe SERiA, Bydgoszcz-Warszawa 2001, tom 3, zeszyt l, s. 9-13
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu