BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefaniak Joanna
Title
Problem wyceny bilansowej pochodnych instrumentów finansowych wbudowanych w walutowe umowy najmu
The embedded derivatives evaluation in the context of indefinite currency lease contracts
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 19, nr 75, 102-114, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wycena instrumentów finansowych, Wycena instrumentów pochodnych, Instrumenty pochodne, Wynajem długoterminowy, Czynsz najmu, Transakcje walutowe
Financial instruments valuation, Derivatives pricing, Derivatives, Long term renting, Rental fee, Foreign Currency Transactions
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza problem wyceny instrumentów pochodnych wbudowanych w umowy najmu zawarte na czas nieokreślony w przypadku, gdy czynsz jest denominowany w walutach obcych. W pracy przedstawiono wybrane korzyści, wady i trudności związane z koniecznością ujęcia ryzyka walutowego występującego w rozważanych umowach. W kontekście wpływu wyceny tych instrumentów na sprawozdania finansowe, jak również w obliczu wspomnianych trudności, jest rozważana zasadność wprowadzenia i stosowania regulacji dotyczących wbudowanych instrumentów pochodnych.

The paper tackles the problem of the evaluation of embedded derivatives arising in some office lease contracts denominated in foreign currencies. There are presented some advantages and drawbacks of the regulations concerned and the impact they have on the financial statements. Finally, the justification of the regulations is being discussed.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Jajuga T.(1997), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001. International Accounting Standards Board.
  3. Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149 poz. 1674).
  4. Śpiewak M. (2003), Przykład konstrukcji modelu wbudowanego instrumentu pochodnego, "Buchalter" 31/2003, s. 4-7.
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994, z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 121 poz. 591).
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu