BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostalecka Agnieszka
Title
Łączenie się spółek handlowych w aspekcie znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Combinations of Commercial Companies in the Context of the Amended Polish Accountancy Act
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 218-228, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Ustawa o rachunkowości, Rachunkowość spółek, Spółki handlowe, Fuzje i przejęcia
Accounting Act, Company accounts, Commercial companies, Mergers and acquisitions
Note
summ.
Abstract
1 stycznia 2001 roku weszły w życie zasady i sposoby połączeń spółek kapitałowych i osobowych sprecyzowane w dwóch ustawach: w ustawie z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości gruntownie znowelizowanej ustawą o zmianie przedmiotowej ustawy z 9 listopada 2000 roku. W pierwszej z wymienionych ustaw przyjęte zostały zasady i warunki połączeń, w drugiej określono sposób przeprowadzenia połączeń oraz ujęcia skutków finansowych w księgach rachunkowych i wykazania w sprawozdaniach finansowych. Autorka przedstawiła dwie metody rozliczania i ujmowania połączeń spółek handlowych zawarte w znowelizowanej ustawie o rachunkowości tj. metodę nabycia i metodę łączenia udziałów.

The processes of company mergers and acquisition entail the necessity of the reflection of the results of them in the ledgers. The amended Accountancy Act introduced detailed regulations concerning the account ways of showing operations connected with business combinations. The article discusses two methods of settlement of the commercial companies combinations i.e. the acquisition and polling of the interests method. It also present the circumstances which determine the choice of a given method i.e. particular conditions, specified in the act. Fulfilling these condition causes the possibility of identifying acquirer and further, the settlement by means of the acquisition method. The choice and the way of valuation of assets and liabilities, the entries in the ledgers and the record in financial reports, depended on the chosen method of settlement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz Z., Łączenie się spółek handlowych, "Rachunkowość" 2000 - "Znowelizowana ustawa o rachunkowości - numer specjalny".
  2. Adamkiewicz Z., Wartość godziwa i jej ustalanie, "Rachunkowość" 2001 nr 9.
  3. Karwowski E., Łączenie spółek w księgach rachunkowych, "Prawo Przedsiębiorcy" 2001 nr 17.
  4. Kiziukiewicz T., Odzwierciedlenie połączenia spółek w rachunkowości, [w:] Rachunkowość w nowoczesnej gospodarce - aspekty przekształceń organizacyjno-własnościowych. Red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  5. Lisiecka-Zając B., Charakterystyka najważniejszych zmian (Rachunkowość po nowelizacji ustawy), "Przegląd Podatkowy" 2001 nr 2.
  6. Towpik M., Adamkiewicz Z., Projekty nowych regulacji w zakresie rachunkowości łączenia spółek, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999 nr 7/8.
  7. Turzyński M., Rachunkowość. Nowe regulacje prawne. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
  8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591, DzU z 1997 r. nr 32, poz. 183, DzU nr 43, poz. 272, DzU nr 88, poz. 554, DzU nr 118, poz. 754, DzU nr 139, poz. 933 i 934, DzU nr 140, poz. 939, DzU nr 141, poz. 945 oraz DzU z 1998 r. nr 60, poz. 382, DzU nr 106, poz. 668, DzU nr 107, poz. 669, DzU nr 155, poz. 1014, DzU z 1999 r. nr 9, poz. 75, DzU nr 83, poz. 931, DzU z 2000 r. nr 60, poz. 703, DzU nr 94, poz. 1037, DzU nr 113, poz. 1186.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu