BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Jadwiga
Title
Teoretyczne i praktyczne aspekty metody względnych odchyleń w ujęciu terytorialnym
Theoretical and practical aspects of relative variation method by territory
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 58-65, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Użytkowanie ziemi, Metody statystyczne, Analiza statystyczna
Land use, Statistical methods, Statistical analysis
Note
summ., rez.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Omówiono wykorzystanie metody względnych odchyleń do analizy użytkowania ziemi w województwie lubelskim. Dokonano tego na przykładzie sadów. Wyniki przedstawiono w formie kartogramów.

Based on statistical and cartographic analyse a survey of land use was presented partly on example of share of orchards in the structure of land use in the Lubelskie voivodship. The survey was conducted applying method of relative deviation. Results were presented in the form of cartograms which as typical map of themes are the source of information on space. On the base of orchards presented that prominence of features resulting from relative evaluation shown truth about region where the surveyed occurrence is showing as privileged or unprivileged. This situation is inclined to search for determinants of this condition and after its finding gives a possibility to present directions of influence agreed with planned development of region. This situation stresses practical use in elaboration of development strategy, regional policy, planning works, spatial economy and other activity of human in the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bański J., Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. IGiPZ PAN, Warszawa 1998
  2. Chałubińska A., Wilgat T., Podział fizjograficzny wojewódzka lubelskiego, [w:] Przewodnik V Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski PTG, Lublin 1954, s. 3-44
  3. Ernst J., Regiony geograficzno-rolnicze Polski. "Czasopismo Geograficzne", R. X, z. 4, 1932, s. 143-168 [4] Michalczyk Z., Wilgat T., Stosunki wodne Lubelszczyzny. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998
  4. Produkcja roślinna w wojewodztwie lubelskim w 2000 r. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin 2001
  5. Ratajski L., Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, Warszawa 1973
  6. Słownik języka polskiego. T. l, PWN, Warszawa
  7. Wilgat T., Wody Lubelszczyzny. LTN, Lublin 1998
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu