BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szychta Anna
Title
Rola współczesnych specjalistów so spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod
The role of contemporary management accountants in the light of management accounting development
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2004, t. 25, nr 81, s. 80-107, bibliogr. 42 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza
Accounting, Management accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zmiany zakresu, struktury i metod rachunkowości zarządczej występujące w praktyce prowadzą do zmiany roli i sposobów działania specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej, a także modyfikacji wymagań stawianych tym praktykom. Celem artykułu jest określenie atrybutów współczesnych praktyków rachunkowości zarządczej w s'wietle opinii niektórych autorów, wymogów amerykańskiego Institute of Management Accountants oraz wyników badań empirycznych przeprowadzonych głównie w krajach angielskiego obszaru językowego oraz w Polsce. Artykuł przedstawia różnice miedzy rolą pełnioną przez tych specjalistów w przeszłości a odgrywaną obecnie w przedsiębiorstwach działających w ramach globalnej gospodarki informacyjnej. Umożliwia również porównanie zadań wykonywanych przez tych specjalistów w przedsiębiorstwach za granicą i w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Changes in the scope, structure and methods of management accounting taking place in business practice have led to changes in the role and modes of operating of management accountants, as well as new demands made of these practitioners. The article aims to identify the attributes of today's practicing management accountants in the light of the opinions of certain authors, the requirements of US Institute of Management Accountants and the results of empirical studies conducted mainly in English-speaking countries and in Poland. The article discusses the differences between the role of management accountants in the past and the role they have in the present global Information economy. Also comparison is provided of the tasks performed by these accounting practitioners in companies in Poland and abroad.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Birkett W. P., Management Accounting and Knowledge Management, „Management Accounting", November 1995, s. 44-48.
 2. Böer G., Management Accounting Beyond the Year 2000, „Journal of Cost Management", Vol. 9. No. 4, Winter 1996, s. 46-49.
 3. Burns J., Scapens R., The Changing Naturę of Management Accounting and the Emergence of „Hybrid" Accountants, IFAC - Articles & Speechs Library, November 2000, www.ifac.org/Library/SpeechtArticle.tmpl.
 4. Burns J., Vaivio J., Management accounting change, „Management Accounting Research", 2001, Vol. 12, s. 389-402.
 5. Cooper R., Look Out, Management Accountants, „Managment Accounting", Msy 1996, s. 20-26 i June 1996b, s. 35-41.
 6. Drury C., M.Tayles, Product costing in UK manufacturing organizations, „The European Accounting Review", 1994, Vol. 3, No. 3, s. 433-470.
 7. Dyhdalewicz A., Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wyniki badań, [w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001, s.33-38.
 8. Foster G., Management Accounting in 2000, „Journal of Cost Management", Vol. 9, No. 4, Winter 1996, s. 36-39.
 9. Gierusz J., Kujawski A., Kujawski L., Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach Polski północnej, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, nr 35, Warszawa 1996, s. 41-47.
 10. Goliszewski J., Rozwój controllingu w Polsce na podstawie ogłoszeń o pracę, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2000a, nr 6, s. 21-26.
 11. Goliszewski J., Rozwój controllingu w Polsce na podstawie ogłoszeń o pracę - controlling funkcjonalny, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2000b, nr 8, s. 18-22.
 12. Guilding C., Cravens K. S., Tayles M., An International comparison of strategic management accounting practices, „Management Accounting Research", March 2000, Vol. 11, No. l, s. 113-136.
 13. Horngren Ch. T., Datar S. M., Foster G., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall, Person Education International, Upper Saddle River 2003.
 14. Innes J., Mitchell F., Sinclair D., Activity-based costing in U.K.'s largest companies: a comparison of 1994 and 1999 survey results, „Management Accounting Research", Vol. 11, No. 3, September 2000, s. 349-362.
 15. Januszewski A., Gierusz J., Ocena przydatności rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu - wyniki badań empirycznych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 19 (75), SKwP, Warszawa 2004, s. 42-61.
 16. Jaruga A., Rachunkowość zarządcza - od systemu informacji do współuczestnictwa w zarządzaniu, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom 41, SKwP, Warszawa 1997, s. 129-136.
 17. Jaruga A., Rachunkowość zarządcza u progu XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom 47, SKwP, Warszawa 1998, s. 140-162.
 18. Jaruga A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A. A. Jaruga, W. A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, wyd. II, Łódź, 2001, s. 2-71.
 19. Jarugowa A., Rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza - wprowadzenie, [w.] Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, pod red. A. Jarugowej, SKwP, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2000, s. 7-24.
 20. Jarugowa A., Rachunkowość zarządcza na świecie: wczoraj - dziś –jutro, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie", egzemplarz promocyjny, 1999, s. 2-3.
 21. Johnson H. T., Management Accounting in the 21st Century, „Journal of Cost management", Fall 1995, Vol. 9, No. 3, s. 15-19.
 22. Kaplan R. S., New Roles for Management Accountants, „Journal of Cost Management", Fali 1995, Vol. 9, No. 3, s. 6-13.
 23. Keating P.J., Ansari S., The Organizational Role of Management Accountants, Version 1.0, The McGraw-Hill Companies, Inc., USA, 1997.
 24. Kodeks etyki zawodowych księgowych, Komitet ds. Etyki IFAC, listopad 2001 [w:] Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 6, SKwP, Warszawa 2002.
 25. Lebas M., Management Accountants, The Challenges of the Next Decade, [w:]A View of Tomorrow Management Accountancy in the Year 2004, IFAC, Financial and Management Accounting Committee, New York, 1994a, s. 35-54.
 26. Management Accounting Concepts, International Management Accounting Practice Statement, Financial and Management Accounting Committee, International Federation of Accountants, New York 1998.
 27. Management Accounting Concepts, Proposed Revision to Statement on International Management Practice # l, Financial and Management Accounting Committee, IFAC, New York, Exposure Draft, January 1997.
 28. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych, Komitet ds. Edukacji, IFAC, [w:] Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12, SKwP, Warszawa 2004.
 29. Radek M., Schwarz R., Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 1(57), SKwP, Warszawa 2000, s. 58-83.
 30. Scapens R., Ezzamel M., Burns J., Bakhinsdottir G., The Future Direction of UK Management Accounting Practice, CIMA Publishing, Elsevier, Amsterdam, Boston, London, 2003.
 31. Selto F.H., Widener S.K., New directions in management accounting research: insights from practice, Advances in Management Accounting, Vol. 12, ELSEVIER JAI, Amsterdam, Boston 2004, s.1-35.
 32. Sobańska L., Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku?, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 8, 2000, s. 2-4.
 33. Sobańska L., Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr l, 2002, s. 6-11.
 34. Sobańska L., Potrzeba integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej w praktyce jako efekt zmian zasad sporządzania sprawozdań finansowych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 18 (74), SKwP, Warszawa 2004a, s. 100-109.
 35. Sobańska L, Rachunkowość zarządcza, [w.] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 32-57.
 36. Sobańska L., Szychta A., Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej. Uwarunkowania i możliwości, [w: ] Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1996, s. 111-122.
 37. Sobańska L., Wnuk T., Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", SKwP, nr 56, Warszawa 2000, s. 215-221.
 38. Szadziewska A., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 9 (65), SKwP, Warszawa 2002, s. 90-112.
 39. Szychta A., Controlling a rachunkowość, [w:] A. Jarugowa, W.A. Nowak A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, oddk, Gdańsk 1997, s. 141-151.
 40. Szychta A., The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises, „Management Accounting Research", December 2002. Vol. 13, No. 4, s. 401-418.
 41. Szychta A., Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 5 (61), SKwP, Warszawa 2001, s. 101-119.
 42. Zünd A., Begriffsinhalte Controlling - Controller, [w:] Handbuch Revision, Controlling, Consulting, wyd. 4. Verlag Moderne Industrie, München 1981.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu