BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Marta
Title
Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego i standardów międzynarodowych
Source
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 4, s. 12-26
Keyword
Umowa międzynarodowa, Współpraca regionów przygranicznych, Euroregiony, Samorząd terytorialny, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, Polska w UE
International agreement, Region cross-border cooperation, Euroregions, Local government, European Charter of Local Self-Government, Poland in EU
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę umów międzynarodowych w kontekście ich znaczenia dla współpracy przygranicznej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. B. Banaszak Konstytucja RP a prawo międzynarodowe, (w:) Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-Prawo-Praktyka, prace dedykowane prof. W. Sokolewiczowi na 70-lecie urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 358.
 2. R. Bednarski: Analiza zasad funkcjonowania struktur współpracy regionalnej państw Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8, s. 48.
 3. I. Bukowska-Floreńska: Podgranicze jako kategoria wewnątrzspołeczna i wewnątrzkulturowa, (w:) Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Euroregion Bug, tom. IV, red. M. Bałtowski, Lublin 1996, s. 17-18.
 4. S. Czarnow: Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, "Państwo i Prawo" 1997, nr 10, s. 56.
 5. S. Czarnow: Pojęcie współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 4, s. 42.
 6. sS. Czarnow, (w:) Współpraca zagraniczna województw, "Państwo i Prawo" 2000, nr 11, s. 54 i nast.
 7. A. Dudek, B. i M. Bańkowicz: leksykon historii XX wieku, Geo, Kraków 1996, s. 166.
 8. DzU z 1989 r. nr 79, poz. 885 z późn. zm.
 9. DzU z 1990 r. nr 21, poz. 123 z późn. zm.; nr 106, poz. 498.
 10. DzU z 1991 r. nr 114, poz. 492 z późn. zm.
 11. DzU z 1992 r. nr 14, poz. 54.
 12. DzU z 1994 r. nr 11, poz. 38 i 39; nr 61, poz. 287 i 288; nr 107, poz. 514; nr 124, poz. 607 i 608.
 13. DzU z 1996 r. nr 46, poz. 205, 207; nr 106, poz. 492, 498.
 14. DzU z 1997 r. nr 141, poz. 943 z późn. zm.
 15. DzU z 1998 r. nr 96, poz. 603; nr 91, poz. 576 z późn. zm., 577; nr 106, poz. 668.
 16. DzU z 1999 r. nr 22, poz. 201; nr 91, poz. 577.
 17. DzU z 2000 r. nr 12, poz. 13; nr 39, poz.443; nr 91, poz. 1009.
 18. DzU z 2001 r. nr 45, poz. 497; nr 80, poz. 872 z póź. zm.; snr 142, poz. 1590 - 1592 z późn. zm. (tekst jednolity).
 19. DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880.
 20. Euroregiony - polski krok do integracji, Alta 2, Wrocław 2000.
 21. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym kraju, GUS US Wrocław, Warszawa-Wrocław 1999, s. 11.
 22. G. Grzelak: Euroregion południowo-wschodniego Bałtyku - przesłanki organizacyjne związku transgranicznego. Konferencja międzynarodowa pt. "Euroregion Jantar - wyzwnie i szansa", Malbork 28.02-01.03.1997.
 23. G. Grzelak: Formalnoprawne warunki rozwijania współpracy międzynarodowej w oparciu o lokalne i regionalne podmioty władzy publicznej(Zarys problematyki), Gdańskie Studia Międzynarodowe, 1988, nr 1, s. 89.
 24. H. Goik: Współpraca przygraniczna, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1996, s. 217.
 25. W. Góralczyk: Praw międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. V, Warszawa 1995, s. 75.
 26. A. Jaroszyński: Terenowa administracja rządowa. Komentarz do ustawy, Warszawa 1990.
 27. L. Kieres: Ocena stopnia zgodności polskich rozwiązań ustrojowo-samorządowych z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, (w:) Z. Gilowska, L. Kieres, R. Sowiński: Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie, Warszawa 1993, s. 99.
 28. R. Kusiak: Możliwości prawne transgranicznej współpracy samorządowej w świetle konwencji i umów zawartych przez Polskę, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2018, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1997, s. 123-124.
 29. Lace Guide. Practical guide to cross-border cooperation, Gronau 1995, s. 3.
 30. Leksykon politologii, Alta 2, Wrocław 1997, s. 89.
 31. S. Malarski: Model organizacyjno-prawny polskiego regionu, (w:) Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), pod red. K. Nowackiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2244, PRAWO CCLXXII, Wrocław 2000, s. 385.
 32. sS. Malarski: Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2000, s. 74.
 33. G. Michałowska (red.): Mały słownik stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 37.
 34. A. Mikołajczyk: Stosunki umowne pomiędzy subpaństwowymi podmiotami władzy publicznej różnych państw (współpraca transgraniczna), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997, z. 3, s. 15.
 35. MP nr 36, poz. 349, zarządzenie weszło w życie 8 lica 1997 r.
 36. M. Niemiec: Współpraca polsko-czechosłowacka w zakresie ochrony czystości wód granicznych, I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków 13-15 grudnia 1971 r., Kraków 1972 s. 319-335 (materiały niepublikowane).
 37. Nowa encyklopedia PWN, t. 5 (P-S), praca zbiorowa pod red. B. Petrozolin-Skowrońskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 481.
 38. E. Orzeszko: Ochrona prawna przed zanieczyszczeniem wód granicznych PRL, Wrocław 1977, s. 151-181 (maszynopis).
 39. Ch. Ricq (red.): Handbook on transfrontier cooperation for local and regional authorities in Europe, Strasbourg 1996, s. 23.
 40. A. Skrzydło: Euroregiony z udziałem podmiotów polskich, "Sprawy Międzynarodowe" 1994, nr 3, s. 46.
 41. A. Skrzydło: Współpraca transgraniczna, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1998, Warszawa 1998, s. 117.
 42. R. Sowiński: Udział polskich samorządów w zrzeszeniach międzynarodowych, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 6, s. 28-29.
 43. J. Starościak: System prawa administracyjnego, T. 1, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, PAN, Ossolineum, s. 146-147.
 44. T. Szewc: Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Państwo i Prawo" 2000, nr 9, s. 56.
 45. J. Węc: Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 1994, nr 2, s. 130.
 46. K. Wolfke: Międzynarodowe prawo środowiska (tworzenie i egzekwowanie), Wrocław 1979, s. 11.
 47. B. Zawadzka: Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, PAN, Instytut Nauk Prawnych i Agencji Scholar, Warszawa 1993, s. 38-39.
 48. M. Zieliński: Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, (w:) Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, red. C. Mik, Toruń 1997, s. 227.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu