BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasprzyk Beata, Leszczyńska Małgorzata
Title
Modelowanie dochodów nominalnych i realnych
Modelling of Nominal and Real Incomes
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 2, s. 12-22, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Poziom życia, Dochody ludności, Budżet gospodarstwa domowego, Modele ekonometryczne
Systemic transformation, Living standard, People's income, Budgets of households, Econometric models
Note
summ., rez.
Abstract
Ciężar przemian transformacyjnych w Polsce w bardzo nierównomierny sposób obciążał kosztami poszczególne warstwy społeczne. W artykule przedstawiono modele ekonometryczne, które w sposób syntetyczny umożliwiają ocenę relatywnego poziomu dochodów oraz wskazanie układu hierarchii grup społeczno-ekonomicznych. Analiza dochodów w latach 1993-2001 wskazuje, że między społeczno-ekonomicznymi grupami gospodarstw domowych występowało silne zróżnicowanie. Podczas transformacji najwięcej zyskały gospodarstwa pracowników na stanowiskach nierobotniczych oraz pracujących na własny rachunek. W gorszej sytuacji ekonomicznej znalazły się gospodarstwa rolników, pracowników użytkujących gospodarstwo rolne oraz robotnicze.

Although the weight of transformations in Poland influenced particular social groups in very different ways, the econometric models presented in a synthetic way allow to rate a relative level of incomes and show the hierarchical structure of social-economics groups. The analysis of incomes for the years 1993-2007 shows the great variety of social-economics groups. During transformation of polish economy the much more profits were obtained farms of workers on the non-workmen's stands and people working for own account. In the worst economical situation were the farms of farmers and workers using an agricultural and workmen's household farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chmielewska B., Nierówności społeczne w sferze wyżywienia, IERiGŻ, nr 106, Warszawa 2001
  2. Deniszczuk L., Zróżnicowanie dochodów i konsumpcji w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Przejawy - tendencje zmian - przyczyny (w:) Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, praca zbiorowa pod red. T. Kowalika, Fundacja Innowacja, Warszawa 2002
  3. Górecki B., Wiśniewski M., Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1987-1995 (w:) Podział dochodu i nierówności dochodowe - fakty, tendencje, porównania, RSS-G, Raport nr 29,Warszawa 1998
  4. Grondkowski S., Dochody i wydatki gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-1998, w tym związanych z rolnictwem, Roczniki Naukowe SERiA, zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Białystok 2001
  5. Haponiuk M., Budżet gospodarstwa domowego i rachunki narodowe, "Wiadomości Statystyczne", 1997, nr l
  6. Haponiuk M., Dochody gospodarstw domowych użytkujących gospodarstwo rolne (działkę) "Wiadomości Statystyczne", 2000, nr 3
  7. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999
  8. Więcek J., Fajczak A., Zmiany dochodu i czynniki demograficzne w gospodarstwach domowych, "Wiadomości Statystyczne", 1999, nr 8
  9. Witkowski J., Gałązka Z., Zintegrowany System Badań Gospodarstw Domowych. Ogólne założenia i koncepcja, "Wiadomości Statystyczne", 1999, nr 9
  10. Zienkowski L., Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-1996 (próba syntezy), ZBSE GUS PAN, zeszyt nr 254, Warszawa 1998
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu