BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trocki Michał
Title
Tożsamość nauk o zarządzaniu
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 7-10
Keyword
Nauka, Zarządzanie, Metodologia nauki
Science, Management, Methodology of science
Abstract
Przybliżono pojęcie "tożsamość nauki". Przedstawiono wyniki badań tożsamości nauk o zarządzaniu podjętych przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Omówiono tożsamość rezultatową, funkcjonalną oraz instytucjonalną nauk o zarządzaniu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. BOGDANIENKO i inni, Stanowisko w sprawie propozycji określenia zakresu problemowego nauk o zarządzaniu i ich rozgraniczenia w stosunku do pokrewnych dyscyplin i dziedzin nauki, Toruń 2004.
 2. H. BOUCHIKHI, J. KIMBERLY, Escaping the Identity Trap, "Sloan Management Review" 2003, nr 3.
 3. W. GABARA, Zarys kierunków w nauce organizacji i zarządzania na tle rozwoju techniki i przeobrażeń społecznych, SGPiS, Warszawa 1978, s. 12 i dalsze.
 4. W. M. GRUDZEWSKI, Charakterystyka dyscypliny zarządzanie, Warszawa 2004.
 5. T. KOTARBIŃSKI, Elementy teorii poznania i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986, s. 291.
 6. A.K. KOŹMIŃSKI, Program działań KNOiZ zmierzających do uznania "Organizacji i zarządzania" lub "Zarządzania" za odrębną (od nauk ekonomicznych) dyscyplinę naukową, Warszawa 2004.
 7. L. KRZYŻANOWSKI, Nauki o organizacji i zarządzaniu. Próba ujęcia syntetycznego, "Organizacja. Metoda. Technika" 1989, nr 6.
 8. L. KRZYŻANOWSKI, Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa 1985.
 9. Z. MIKOŁAJCZYK, Charakterystyka dyscypliny nauki o zarządzaniu (zarządzanie), Łódź 2004.
 10. Nauka polska: Instytucje naukowe, www.opi.org.pl
 11. Nauka polska: Instytucje społeczne, www.opi.org.pl
 12. G. NIZARD, Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. T. PSZCZOŁOWSKI. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 227-228.
 14. Ramowe zasady i definicje oceny parametrycznej. Lista czasopism Zespołu H-02, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003.
 15. Rocznik Statystyczny 2002, GUS, Warszawa 2003.
 16. Szkoły wyższe i ich finansowanie w 2002 r., GUS, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu