BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chadam Jan
Title
Wpływ uczestników organizacji wielopodmiotowych na wyniki finansowe badanych grup kapitałowych
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 1, s. 27-30
Keyword
Grupa kapitałowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa, Wynik finansowy
Capital group, Consolidated financial statements, Financial analysis, Financial performance
Abstract
W artykule wykorzystano informacje zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grup kapitałowych oraz w sprawozdaniach finansowych poszczególnych uczestników ugrupowań do oceny wpływu podmiotów dominujących i spółek zależnych na wyniki finansowe polskich grup kapitałowych. Szczegółowej analizie poddano strukturę wyników ze sprzedaży i wyniku netto według kryterium wpływu podmiotu dominującego i pozostałych uczestników grupy na te elementy rachunku zysków i strat. Do badań wykorzystano oficjalne raporty finansowe spółek publicznych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, które publikują skonsolidowane sprawozdania finansowe swoich grup kapitałowych. Zastosowano ponadto podział grup kapitałowych według prowadzonej działalności (zgodnie z PKD), co pozwoliło dodatkowo wnioskować w zakresie branżowych uwarunkowań funkcjonowania tych organizacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. CHADAM, Spółki zależne w polskich grupach kapitałowych - wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 2.
  2. J. CHADAM, Wpływ uczestników organizacji wie-lopodmiotowych na poziom, przychodów ze sprzedaży badanych ugrupowań, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu